Důvody pro návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky

 

  • pokud ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem, hledí se na ni tak, jako by vůbec nebyla zapsána
  • pokud ochranná známka nebyla v České republice užívána nejméně po dobu pěti let před zahájením řízení o zrušení a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní (i když zákon neukládá povinnost majiteli ochrannou známku užívat)
  • existence zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, pokud Úřad zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky či služby (pokud majitel ochranné známky s dřívějším právem přednosti nepodá návrh na zrušení ve lhůtě pěti let od zápisu napadené ochranné známky, Úřad zrušení neprovede)
  • Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh oprávněných osob uvedených výše (k podání námitek proti zápisu ochranné známky) z důvodů v těchto ustanoveních uvedených
  • ztráta rozlišovací způsobilosti ochranné známky (pokud se ochranná známka stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky či služby, pro které je zapsána)
  • ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb
  • rozhodnutí soudu (poškození autorských práv, osobnostních práv třetích osob nebo dobrého jména podnikatelského subjektu, nedovolené soutěžní jednání)