Formální náležitosti námitek

Zdůvodněné námitky je nutné podat ve lhůtě do 3 měsíců od zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.Tuto lhůtu nelze prodloužit. Námitky podléhají správnímu poplatku, splatnému při podání a musí obsahovat:

 • spisovou značku a datum zveřejnění přihlášky ochranné známky
 • název a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby, která podala námitky
 • označení výrobků nebo služeb, kterých se námitky týkají
 • věcné odůvodnění + návrh na částečné nebo úplné zamítnutí přihlášky

   

Námitky proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku mohou podat pouze níže vyjmenované subjekty:

 • přihlašovatel ochranné známky s dřívějším právem přednosti (při zaměnitelnosti se zveřejněným označením, nárokujícím shodné nebo podobné výrobky)
 • majitel starší shodné či zaměnitelné ochranné známky, která se před podáním přihlášky stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou pro svého majitele a jeho výrobky či služby
 • držitel shodného či zaměnitelného označení, nezapsaného jako ochranná známka, které v ČR po dobu uplynulých dvou let před podáním přihlášky napadeného označení získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky a služby
 • podnikatel, zapsaný před datem přihlášení napadeného označení do obchodního rejstříku na území ČR, pakliže jeho obchodní jméno nebo podstatná část obchodního jména je zaměnitelné s přihlášeným označením; podobně i fyzická osoba, jejíž jméno a příjmení, případně pseudonym, jsou zaměnitelné s přihlášeným označením
 • majitel práv k autorskému dílu, které je zaměnitelné s přihlášeným označením
 • majitel staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud jeho předmět je zaměnitelný s přihlášeným označením