Ochrana průmyslového vlastnictví po vstupu ČR do EU

Členství ČR v Evropské unii se nijak nedotklo práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, poskytovaných na základě české legislativy nebo na základě mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána (například ochranné známky registrované podle Madridské dohody).

Přístupem ČR do EU začli na našem území platit také předpisy, kterými byla zavedena ochrana průmyslového vlastnictví jednotně na celém území Evropské unie (ochranná známka Evropských Společenství – nařízení Rady ES č. 90/94). V současné době je platným předpisem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Účinky již existujících ochranných známek a průmyslových vzorů Evropské unie se dnem přístupu ČR do EU rozšířili na naše území. Podrobnosti týkající se rozšíření ochranných účinků jsou přesně stanoveny v Příloze II a IV Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii.