Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti). Pokud přihláška obsahuje všechny předepsané náležitosti nebo pokud přihlašovatel všechny vady v řádném termínu odstraní, provádí Úřad věcný průzkum přihlášeného označení, při kterém Úřad zjišťuje, zda jsou splněny podmínky podle zákona.

Po posouzení způsobilosti přihlášky a po ukončení průzkumu se přihláška zveřejní ve Věstníku pro případné námitky třetích osob v tříměsíční zákonné lhůtě, a poté následuje samotná registrace ochranné známky.
Přihlášky ochranných známek se zveřejňují v části "B" Věstníku dvěma způsoby – formou komplexního číselného přehledu a formou zveřejnění jednotlivých přihlášek se všemi podstatnými údaji, které vyžaduje zákon.

Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví, část B – ochranné známky, se pro potřeby veřejnosti vydává měsíčně, a to jak v papírové formě, tak na nosiči CD-ROM. Obsahuje jednak zveřejňované ochranné známky, zápisy, obnovy, převody, změny, zániky a výmazy, zápisy licenčních smluv, úřední rozhodnutí a sdělení a další skutečnosti týkající se ochranných známek a označení původu.

Zveřejněny jsou následující údaje (řazeno podle mezinárodních číselných INID kódů pro označování bibliografických dat ochranných známek):

(210) – číslo přihlášky ochranné známky
(220) – datum podání přihlášky
(320) – datum vzniku práva přednosti
(511) – kód třídy výrobků a služeb
(540) – reprodukce ochranné známky
(510) – seznam chráněných výrobků a služeb
(730) – identifikace přihlašovatele ochranné známky
(740) – identifikace zástupce