Dôvody na výmaz ochrannej známky

O výmaze ochrannej známky z registra rozhoduje výlučne Úrad priemyselného vlastníctva. Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.

Návrh na výmaz ochrannej známky musí obsahovať predovšetkým údaje identifikujúce ochrannú známku (číslo zápisu, spisovú značku) proti ktorej návrh smeruje, znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, meno a priezvisko (názov) a bydlisko (sídlo) majiteľa. Ďalej musí návrh obsahovať názov a sídlo navrhovateľa, návrh na rozhodnutie a odôvodnenie vrátane doložených dôkazov. Návrh na výmaz sa podáva na Úrad v dvoch vyhotoveniach, vrátane dôkazových materiálov. Z návrhu musí byť zrejmé, z akého zákonného ustanovenia navrhovateľ vychádza a či navrhovateľ žiada úplný alebo iba čiastočný výmaz napadnutej známky.

Návrh na výmaz môže byť podaný iba voči jednej ochrannej známke platnej na území SR a nezáleží na tom, či bola zapísaná národnou alebo medzinárodnou cestou. Pre podanie návrhu na výmaz je možné použiť formulár UPV SR. Odborná komisia Úradu návrh preskúma a vydá prvoinštančné rozhodnutie, v ktorom ho buď zamietne alebo mu čiastočne alebo úplne vyhovie. Rozhodnutie o výmaze musí byť jasne a vecne zdôvodnené a musí obsahovať rozbor všetkých rozhodujúcich dôkazov.

  • pokiaľ bola ochranná známka zapísaná v rozpore so zákonom, pozerá sa na ňu tak, ako by nebola vôbec zapísaná
  • ak sa ochranná známka v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze a ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní
  • existencia zameniteľnej ochrannej známky so skorším právom prednosti, ak Úrad zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby (ak majiteľ ochrannej známky so skorším právom prednosti nepodá návrh na výmaz v lehote piatich rokov od zápisu napadnutej ochrannej známky, Úrad výmaz neuskutoční)
  • Úrad vymaže ochrannú známku aj v konaní začatom na návrh oprávnených osôb uvedených vyššie (v rámci námietok voči zápisu ochrannej známky), a to z dôvodov uvedených v týchto ustanoveniach
  • strata rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky (ak sa ochranná známka stala v obchodnom styku označením obvyklým pre tovary alebo služby pre ktoré je zapísaná)
  • ochranná známka po dni jej zápisu v dôsledku používania svojím majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná môže viesť ku klamaniu verejnosti, najmä pokiaľ ide o povahu, akosť alebo zemepisný pôvod týchto výrobkov alebo služieb)
  • rozhodnutie súdu (poškodenie autorských práv, osobnostných práv tretích osôb alebo dobrého mena podnikateľského subjektu, nedovolené súťažné konanie).