Online objednávka k podaniu prihlášky ochrannej známky

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA NA VYPRACOVANIE A PODANIE PRIHLÁŠKY OCHRANNEJ ZNÁMKY so žiadosťou o zápis do registra ochranných známok a vykonania úvodného rešerše a monitoringu prihlášky A ŽIADOSŤ O PREVZATIE ZASTÚPENIA.

Vyplňte prosím nasledujúce:

 

POVINNÉ ÚDAJE


 

Prihlasovateľ (ia): - budoucí majiteľ (ia):
Priezvisko, meno, bydlisko, štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo. Prihlasovateľ(ia) se stáva(jú) po zápise do registra majiteľom ochrannej známky

vyplňte meno a priezvisko (alebo úplný názov spoločnosti). V prípade viacerých prihlasovateľov oddeľujte jednotlivé subjekty bodkočiarkou. Ak sa má jednať o kolektívnu ochrannú známku, začiarknite políčko nižšie.

 


 

Priložte podpísanú a naskenovanú zmluvu o združení podnikateľov v prípade, že požadujete podať kolektívnu ochrannú známku.
(povolené sú formáty PNG, JPG, GIF, PDF, RAR, ZIP); maximálna veľkosť súboru je 4800kb
 

 


 

Vyberte druh ochrannej známky, pre ktorý požadujete ochranu. V prípade neobvyklých druhov ochrannej známky (holografická ochranná známka, farba ako ochranná známka, atd.), kontaktujte prosím priamo zástupcu.
Pozn: Ak začiarknete viac položiek (napr. slovná ochranná známka a kombinovaná známka), je tým chápané, že požadujete podať viac prihlášok ochrannej známky. Pre každú prihlášku ochrannej známky sa vedie samostatné konanie, ktoré je zvlášť spoplatnené.

Vyplňte v prípade, že ste zvolili prvú možnosť (slovná ochranná známka).

Priložte súbor v prípade, že požadujete podať kombinovanú ochrannú známku
(povolené sú formáty PNG, JPG, GIF); maximálna veľkosť súboru je 800kB
 

Priložte súbor v prípade, že požadujete podať obrazovú ochrannú známku
(povolené sú formáty PNG, JPG, GIF); maximálna veľkosť súboru je 800kB

Priložte súbor v prípade, že požadujete podať priestorovú ochrannú známku
(povolené sú formáty PNG, JPG, GIF);
(prípadne možno priložiť viacero vyobrazení komprimovaných do jedného súboru vo formáte ZIP alebo RAR)
maximálna veľkosť súboru je 800kB

 


 

Vyberte teritórium, pre ktoré požadujete ochranu. V prípade žiadosti o podanie prihlášky do zahraničia budete kontaktovaní zástupcom na spresnenie ďalších údajov.

V prípade výberu viacerých možností je týmto chápané, že požadujete podať viac prihlášok ochranných známok. Každé podanie prihlášky je spoplatnené zvlášť a vedie sa samostatné konanie. Ak si nie ste istí, kontaktujte vopred zástupcu. Náklady na podanie prihlášky sú popísané v rubrike tu, konkrétne náklady Vám radi oznámime na informačnej linke.

 


 

Orientačný zoznam výrobkov a služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná a pre ktoré ju mienite používať. Položky v tomto zozname nemusia byť v súlade s predmetom podnikania. Formálnu podobu zoznamu vyhotoví zástupca.
pozn.: jednotlivé položky oddeľujte prosím bodkočiarkou
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE


 

Korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy prihlasovateľa:

 


 

V prípade urgentnej objednávky bude prihláška prednostne spracovaná do jedného pracovného dňa.

 


 

 


 

Inštrukcie pre vyplnenie formuláru:

Prihláška musí obsahovať povinné údaje, ktoré sú uvedené vo formulári. Ak nemá prihlasovateľ požiadavku na zvláštnu grafickú úpravu, vyplní iba znenie slovnej ochrannej známky. V opačnom prípade prosíme o priloženie troch vyobrazení prihlasovaného označenia, ktoré sú schopné jasne reprodukovať "označenie" vo všetkých podrobnostiach, a vyplniť prípadné spresnenia, napr. či má byť ochranná z námka zapísaná vo farebnom alebo čiernobielom prevedení.
V prípade ochrannej známky priestorovej (trojrozmernej) prosíme o priloženie piatich vyobrazení spolu s ďalšími vyobrazeniami umožňujúcimi jasné rozlíšenie podrobností jeho priestorového stvárnenia (axonometric pohľad alebo nárys, pôdorys, bokorys) alebo jeho slovný popis, poprípade jeho vzorku.

Prihlasovateľom je ten, kto podáva prostredníctvom zástupcu prihlášku ochrannej známky a v prípade zápisu ochrannej známky do registra sa stáva jej majiteľom. Názvy právnických osôb sa udávajú ich úplným úradným názvom ktorým boli zriadené (obchodná firma). Pokiaľ prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo staršej ochrannej známky rovnakého znenia zapísanej pre rovnaké výrobky a služby, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí to byť uvedené už v prihláške - vyplňte prosím v kolónke "Poznámky". V prípade ochrannej známky kolektívnej (viacej prihlasovateľov) prosíme o priloženie troch vyobrazení spolu so zmluvou o ¨ združení podnikateľov, kde zároveň bude uvedené, ktoré osoby sú oprávnené jednať menom združenia podnikateľov vo veci kolektívnej ochrannej známky. Vyplnená a podpísaná plná moc zástupcu v originálu musí byť predložená pred podaním prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ alebo objednávateľ môže tiež poveriť zástupcu generálnou plnou mocou, ktorá je uložená na Úrade a slúži pre konanie v ďalších prípadoch.

Je nutné venovať pozornosť informáciám zadávaným do formuláru. Neúplné, nepresné alebo chýbajúce vstupné údaje môžu mať za následok stratu Vašich práv.

Vyplnená a podpísaná plná moc zástupcu v originálu musí byť predložená pred podaním prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ alebo objednávateľ môže tiež poveriť zástupcu generálnou plnou mocou, ktorá je uložená na Úrade a slúži pre konanie v ďalších prípadoch.

Zástupca Vás bude pred podaním prihlášky ochrannej známky kontaktovať, ak sa vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti v údajoch, alebo ak je zjavné, že prihláška nevyhovuje zákonným podmienkam pre zápis do príslušného registra. Súčasťou prípravy na podanie prihlášky je tiež jednoduchá rešerš na kolízii so skoršími právami. Pokiaľ budú tieto skutočnosti zistené, budete informovaní a zástupca Vám navrhne alternatívnu stratégiu k ochrane Vašich práv.

 


 

Priložte podpísanú a naskenovanú plnú moc podľa požadovaného územného rozsahu ochrany. V prípade viacerých plných mocí (napr. ak je požadované podanie národnej i medzinárodnej ochrannej známky) je prosím skomprimujte do jedného súboru vo formáte RAR alebo ZIP.
(povolené sú formáty PNG, JPG, GIF, PDF, RAR, ZIP); maximálna veľkosť súboru je 4800kb

POZN: na začatie konania musí mať zástupcu k dispozícii originál plnej moci. Odporúčame využiť služby pošty alebo kuriéra.
 

CAPTCHA
Tato otázka je ochrannou proti spamu. Opíšte prosím nasledujúci kód.
Image CAPTCHA
Opíšte znaky z obrázku.