Práva majiteľa ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky preukazuje svoje práva osvedčením o zápise ochrannej známky alebo výpisom z registra ochranných známok.

Základným právom majiteľa ochrannej známky je výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami (používanie ochrannej známky na obaloch, visačkách, faktúrach, obchodnej korešpondencii, v inzertných materiáloch, prípadne v médiách).

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Majiteľ ochrannej známky má právo vyžiadať si informácie o pôvode tovarov alebo služieb od toho, kto tieto výrobky alebo služby uvádza na trh so zhodným alebo zameniteľným označením. Ďalej je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukovaná, zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane údaja o jej registrácii.