právné zastupenie

Kvalifikovaní právni zástupcovia v odbore ochranných známok

Patentový zástupca kvalifikovaný v odbore ochranných známok je technicky i právne erudovaný odborník s najmenej päťročnou praxou v odbore priemyselného práva - ochranných známok, ktorý zložil odbornú skúšku pred Úradom priemyselného vlastníctva a zložil tiež zákonný sľub do rúk predsedu Komory, čím sa zaviazal na svoju občiansku česť a svedomie zachovávať Ústavu SR a zákony, svedomito plniť svoje povinnosti

Syndikovať obsah