zmluva

Licencia k ochrannej známke

Licenčná zmluva k ochrannej známke oprávňuje nadobúdateľa v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území na výkon práv z ochrannej známky.

Právná úprava

VÝBER ZO ZÁKONOV, VYHLÁŠOK A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV A USTANOVENÍ
 

Zákony a vyhlášky

Patenty

Syndikovať obsah