ochrana

Ochrana priemyselného vlastníctva po vstupe SR do EU

Členstvo SR v Európskej únii sa nijako nedotklo práv k jednotlivým predmetom priemyselného vlastníctva, poskytovaných na základe slovenskej legislatívy alebo na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (napríklad ochranné známky registrované podľa Madridskej dohody).

Forma ochrany

Ochrana tohto druhu priemyselných práv sa rieši formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva.

Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať:

Syndikovať obsah