hospodárska súťaž

Nekalosúťažné konanie

Nekalá súťaž je podľa obecnej podstaty zákona také konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. Zvláštne typy nekalej súťaže sú napr. nasledujúce druhy konania:

Syndikovať obsah