prihláška

Námietkové konanie u ochranných známok

Zmyslom námietkového konania je jednak ochrana práv tretích osôb a jednak prehĺbenie právnej istoty prihlasovateľov pri prípadnej kolízii s právami iných subjektov. Námietky možno podávať len z dôvodov presne špecifikovaných v zákone. Námietky musia byť vecne odôvodnené, doložené konkrétnymi dôkazmi a návrhom rozhodnutia.

Príklady námietok:

Ďalšie podania týkajúce sa prihlášok ochranných známok

Všetky žiadosti o správne úkony sa podávajú vždy písomnou formou. Žiadosť o priznanie unijnej priority - Podľa Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, každý kto podá prihlášku ochrannej známky v jednom z unijných štátov, má prednostné právo pri podaní prihlášky v ostatných štátoch pred každým, kto neskôr prihlási zhodnú ochrannú známku.

Náležitosti prihlášky ochrannej známky platné pre územie SR

- žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra
- meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska prihlasovateľa (fyzická osoba); názov, príp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
- znenie alebo vyobrazenie prihlasovaného označenia
- zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka

Syndikovať obsah