kolízie

Námietkové konanie u ochranných známok

Zmyslom námietkového konania je jednak ochrana práv tretích osôb a jednak prehĺbenie právnej istoty prihlasovateľov pri prípadnej kolízii s právami iných subjektov. Námietky možno podávať len z dôvodov presne špecifikovaných v zákone. Námietky musia byť vecne odôvodnené, doložené konkrétnymi dôkazmi a návrhom rozhodnutia.

Príklady námietok:

Syndikovať obsah