namitatel

Formálne náležitosti námietok

Dôvodnené námietky je potrebné podať v lehote 3 mesiacov odo dňa zverejnenia prihláseného označenia vo Vestníku UPV SR. Túto lehotu nemožno predĺžiť. Námietky podliehajú správnemu poplatku splatnému pri podaní a musia obsahovať:
 

Syndikovať obsah