neplatnosť

Dôvody pre návrh na výmaz ochrannej známky

 

  • pokiaľ bola ochranná známka zapísaná v rozpore so zákonom, pozerá sa na ňu tak, ako by nebola vôbec zapísaná
  • ak sa ochranná známka v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze a ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní
  • existencia zameniteľnej ochrannej známky so skor&scaron

Dôvody na výmaz ochrannej známky

O výmaze ochrannej známky z registra rozhoduje výlučne Úrad priemyselného vlastníctva. Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.

Syndikovať obsah