priemyselné vlastníctvo

Ochrana priemyselného vlastníctva po vstupe SR do EU

Členstvo SR v Európskej únii sa nijako nedotklo práv k jednotlivým predmetom priemyselného vlastníctva, poskytovaných na základe slovenskej legislatívy alebo na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (napríklad ochranné známky registrované podľa Madridskej dohody).

Syndikovať obsah