náležitosti

Formální náležitosti námitek

Zdůvodněné námitky je nutné podat ve lhůtě do 3 měsíců od zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.Tuto lhůtu nelze prodloužit. Námitky podléhají správnímu poplatku, splatnému při podání a musí obsahovat:

Náležitosti přihlášky ochranné známky platné pro území ČR

- žádost o zápis ochranné známky do rejstříku (vyjádřeno slovy)
- název a úplná adresa přihlašovatele
- znění nebo vyobrazení přihlašovaného označení
- seznam výrobků a služeb, pro které má být ochranná známka zapsána

Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).

Syndikovat obsah