přihláška

Instrukce k vyplnění formuláře přihlášky OZ

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Námitkové řízení u ochranných známek

Smyslem námitkového řízení je jednak ochrana práv třetích osob a jednak prohloubení právní jistoty přihlašovatelů při případné kolizi s právy jiných subjektů. Námitky lze podávat jen z důvodů přesně specifikovaných v zákoně. Námitky musí být věcně odůvodněny, doloženy konkrétními důkazy a návrhem rozhodnutí.

Další podání týkající se přihlášek ochranných známek

Všechny žádosti o správní úkony se podávají vždy písemnou formou.

Náležitosti přihlášky ochranné známky platné pro území ČR

- žádost o zápis ochranné známky do rejstříku (vyjádřeno slovy)
- název a úplná adresa přihlašovatele
- znění nebo vyobrazení přihlašovaného označení
- seznam výrobků a služeb, pro které má být ochranná známka zapsána

Syndikovat obsah