námitky

Formální náležitosti námitek

Zdůvodněné námitky je nutné podat ve lhůtě do 3 měsíců od zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.Tuto lhůtu nelze prodloužit. Námitky podléhají správnímu poplatku, splatnému při podání a musí obsahovat:

Námitkové řízení u ochranných známek

Smyslem námitkového řízení je jednak ochrana práv třetích osob a jednak prohloubení právní jistoty přihlašovatelů při případné kolizi s právy jiných subjektů. Námitky lze podávat jen z důvodů přesně specifikovaných v zákoně. Námitky musí být věcně odůvodněny, doloženy konkrétními důkazy a návrhem rozhodnutí.

Syndikovat obsah