namitatel

Formální náležitosti námitek

Zdůvodněné námitky je nutné podat ve lhůtě do 3 měsíců od zveřejnění přihlášeného označení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.Tuto lhůtu nelze prodloužit. Námitky podléhají správnímu poplatku, splatnému při podání a musí obsahovat:

Syndikovat obsah