soutěžitel

Nekalosoutěžní jednání

Nekalou soutěží rozumíme podle obecné podstaty zákona takové jednání v hospodářském styku, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákon tedy výslovně zakazuje jednání, které naplňuje současně tři znaky, a to:

Syndikovat obsah