spotřebitel

Nekalosoutěžní jednání

Nekalou soutěží rozumíme podle obecné podstaty zákona takové jednání v hospodářském styku, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákon tedy výslovně zakazuje jednání, které naplňuje současně tři znaky, a to:

Význam registrace ochranných známek

Ochranná známka vyjadřuje soutěžní postavení svého majitele na trhu výrobků a služeb a stává se významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům. Kromě této funkce má též funkci rozlišovací, ochrannou a monopolizační.

Syndikovat obsah