registrace

Práva majitele ochranné známky

Majitel ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.

Správní poplatky


POPLATKY ZA REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČR

Řízení o zápisu ochranných známek do rejstříku

Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti).

Způsobilost ochranné známky k zápisu

Označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek musí být hlavně:

- graficky znázornitelná
- schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů

 

Jedná se o označení vyjádřená pomocí slov, písmen, číslic, kresby nebo tvarem výrobku či obalu, popřípadě jejich kombinací:

Forma ochrany

Ochrana tohoto druhu průmyslových práv je řešena formou zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

Význam registrace ochranných známek

Ochranná známka vyjadřuje soutěžní postavení svého majitele na trhu výrobků a služeb a stává se významným nástrojem k získání a udržení soutěžní pozice vůči dalším soutěžitelům. Kromě této funkce má též funkci rozlišovací, ochrannou a monopolizační.

Syndikovat obsah