Výmazové řízení

O zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky a její odstranění z rejstříku rozhoduje výlučně Úřad průmyslového vlastnictví. Řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky zahajuje Úřad na žádost třetí osoby nebo z vlastního podnětu.

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti musí obsahovat především údaje identifikující ochrannou známku (číslo zápisu, spisovou značku), proti níž návrh směřuje, znění nebo vyobrazení ochranné známky, jméno a příjmení (název) a bydliště (sídlo) majitele. Dále musí návrh obsahovat název a sídlo navrhovatele, návrh na rozhodnutí a odůvodnění včetně doložených důkazů. Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti se podává ve dvou vyhotoveních, přičemž kopie veškerých důkazů musí být přiloženy ke každému vyhotovení tohoto návrhu. Z návrhu musí být jasně patrné, z jakého zákonného ustanovení navrhovatel vychází a zda navrhovatel žádá úplný nebo pouze částečný výmaz napadené ochranné známky.

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti smí být veden pouze proti jedné ochranné známce platné na území ČR a nezáleží na tom, zda byla zapsána cestou národní či mezinárodní. Pro podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti lze použít formulář Úřadu průmyslového vlastnictví. Odborná komise Úřadu návrh přezkoumá a vydá prvoinstanční rozhodnutí, ve kterém jej buď zamítne nebo mu částečně či zcela vyhoví. Rozhodnutí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky musí být jasně odůvodněno.