Výmazové řízení

O zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky a její odstranění z rejstříku rozhoduje výlučně Úřad průmyslového vlastnictví. Řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky zahajuje Úřad na žádost třetí osoby nebo z vlastního podnětu.

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti musí obsahovat především údaje identifikující ochrannou známku (číslo zápisu, spisovou značku), proti níž návrh směřuje, znění nebo vyobrazení ochranné známky, jméno a příjmení (název) a bydliště (sídlo) majitele. Dále musí návrh obsahovat název a sídlo navrhovatele, návrh na rozhodnutí a odůvodnění včetně doložených důkazů. Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti se podává ve dvou vyhotoveních, přičemž kopie veškerých důkazů musí být přiloženy ke každému vyhotovení tohoto návrhu. Z návrhu musí být jasně patrné, z jakého zákonného ustanovení navrhovatel vychází a zda navrhovatel žádá úplný nebo pouze částečný výmaz napadené ochranné známky.

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti smí být veden pouze proti jedné ochranné známce platné na území ČR a nezáleží na tom, zda byla zapsána cestou národní či mezinárodní. Pro podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti lze použít formulář Úřadu průmyslového vlastnictví. Odborná komise Úřadu návrh přezkoumá a vydá prvoinstanční rozhodnutí, ve kterém jej buď zamítne nebo mu částečně či zcela vyhoví. Rozhodnutí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky musí být jasně odůvodněno.

Důvody pro návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky

  • pokud ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem, hledí se na ni tak, jako by vůbec nebyla zapsána
  • pokud ochranná známka nebyla v České republice užívána nejméně po dobu pěti let před zahájením řízení o zrušení a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní (i když zákon neukládá povinnost majiteli ochrannou známku užívat)
  • existence zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, pokud Úřad zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky či služby (pokud majitel ochranné známky s dřívějším právem přednosti nepodá návrh na zrušení ve lhůtě pěti let od zápisu napadené ochranné známky, Úřad zrušení neprovede)
  • Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh oprávněných osob uvedených výše (k podání námitek proti zápisu ochranné známky) z důvodů v těchto ustanoveních uvedených
  • ztráta rozlišovací způsobilosti ochranné známky (pokud se ochranná známka stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky či služby, pro které je zapsána)
  • ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb
  • rozhodnutí soudu (poškození autorských práv, osobnostních práv třetích osob nebo dobrého jména podnikatelského subjektu, nedovolené soutěžní jednání)