Časté otázky

Ako dlho trvá konanie o zápise ochrannej známky?

Priemerná doba konania (za predpokladu, že sa neobjavia žiadne významnejšie komplikácie s konfliktnou známkou alebo iným právom priemyselného vlastníctva), od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR trvá minimálne 11 – 15 mesiacov, táto doba sa však postupne skracuje.


Odkedy môžem používať spolu s ochrannou známkou ® ?

Značku ® (R v krúžku) je možné používať iba od dátumu zápisu ochrannej známky do registra a počas doby platnosti tohto zápisu


Ako sa môžem brániť proti používaniu mojej ochrannej známky pre rovnaké výrobky konkurenčnou firmou?

Vlastník ochrannej známky sa môže domáhať na súde, aby sa rušiteľ zdržal protiprávneho konania a odstránil ochrannú známku z jeho výrobkov. Ďalej je možné požadovať primerané zadosťučinenie, a to i v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohacovania. Okrem toho má vlastník ochrannej známy právo od súdu požadovať, aby súd nariadil porušovateľovi ochranných známok, aby stiahol z trhu a zničil všetky výrobky, výrobou ktorých alebo ich uvedením na trh alebo skladovaním ktorých by prišlo k porušeniu alebo ohrozeniu jeho práv.


Načo je dobrá rešerš v registroch ochranných známok?

Výsledky rešerší určujú či už v súčasnej dobe niekto používa zhodné alebo podobné označenie, ktoré mieni prihlasovateľ v budúcnosti ochrániť alebo používať v obchodnom styku. Kvalitnou rešeršou a následným posudkom je tak možné zabrániť prípadným budúcim kolíziám práv s podobnou už zapísanou ochrannou známkou. Výsledky rešerší určujú či už v súčasnej dobe niekto používa zhodné alebo podobné označenie, ktoré mieni prihlasovateľ v budúcnosti ochrániť alebo používať v obchodnom styku. Kvalitnou rešeršou a následným posudkom je tak možné zabrániť prípadným budúcim kolíziám práv s podobnou už zapísanou ochrannou známkou.


Musím mať nejaké oprávnenie na podnikanie ak chcem vlastniť ochrannú známku?

Od 1.2.2004, kedy nadobudol účinnosť nový zákon o ochranných známkach už nie je nutné aby prihlasovateľ, prípadne majiteľ ochrannej známky mal pre výrobky a/alebo služby oprávnenie podnikať, napr. vlastniť živnostenský list). Akékoľvek oprávnenie už nie je potrebné.


Čo obsahuje databáza národných OZ a ako často sa aktualizuje?

Databáza obsahuje iba ochranné známky a prihlášky ochranných známok, ktoré boli prihlásené a zapísané na Úrade priemyselného vlastníctva. Údaje obsiahnuté v tejto databáze môžu byť voľne používané. Databáza sa aktualizuje každý deň. Bibliografické údaje prihlášok, vrátane zoznamu výrobkov a služieb sa do databázy doplňujú už v deň podania. V prípade obrazových známok sú ich vyobrazenia k dispozícii v priebehu 1 dňa.


Ako môžeme ochrániť svoje ochranné známky na výrobkoch pri vývoze do zahraničia? Platí ochranná známka prihlásená v SR i v zahraničí?

Ochranná známka má teritoriálne účinky na tom území, kde bola registrovaná. Aby bolo možné rozšíriť ochranu do zahraničia, je potrebné podať buď medzinárodnú prihlášku ochrannej známky, prihlášku ochrannej známky Európskej únie s platnosťou pre všetky štáty EÚ, prípadne podať prihlášku národnej ochrannej známky v štáte, v ktorom sa požaduje ochrana príslušného označenia.


Kto môže vlastniť ochrannú známku?

Ochrannú známku môže vlastniť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (teda ktokoľvek). Pokiaľ prihlasovateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, musí podať prihlášku ochrannej známky iba prostredníctvom právneho zástupcu.