Úvod

Ochranná známka má v moderním světě značný význam. Hraje důležitou identifikační roli ve vztahu ke spotřebiteli a chrání investice do reklamy a propagace výrobků nebo služeb firmy.

Ochranná známka je především cenný majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb společně s názvem společnosti.

Výběr důležitých informací v oblasti ochranných známek:

 


ONLINE OBJEDNÁVKA k podání přihlášky ochranné známky

UPOZORNĚNÍ:

Senát Parlamentu České republiky dne 15. listopadu 2018 schválil novelu zákona o ochranných známkách. Od 01.01.2019 tak po podpisu novely prezidentem republiky nabyla účinnost novela známkového zákona. Ta přináší podstatné změny v řízení o zápisu ochranných známek, např. bude možné přihlašovat i netradiční známky, například zvukové, pohybové, multimediální či holografické.

Zároveň však přenáší zodpovědnost za monitoring ochranných známek na majitele starších ochranných známek, neboť Úřad průmyslového vlastnictví již nebude provádět průzkum podle § 6 zákona na identické přihlášky ochranných známek. Doporučujeme všem majitelům ochranných známek, ale i budoucím přihlašovatelům, aby využili možnosti provádění pravidelných rešerší a zabránili spekulantům a nekalé konkurenci dosáhnout zápisu shodné ochranné známky!


Formulář pro registraci ochranné známky v ČR Rešerše – kolize práv
Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku v České republice včetně provedení úvodní rešerše a monitoringu přihlášky a žádost o převzetí zastoupení Rešerše na ochranné známky je důležitá při jejich přihlašování, kdy je třeba ověřit, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného majitele registrováno.
Řízení o zápisu ochranných známek
Věcnému průzkumu přihlášené ochranné známky předchází průzkum formální (Úřad zkoumá, zda přihláška obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti). Majitel ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.
Způsobilost ochranné známky k zápisu Licence
Řízení o udělení patentu je zahájeno podáním přihlášky vynálezu u Úřadu – od tohoto okamžiku vzniká přihlašovateli právo přednosti. Licenční smlouva k ochranné známce opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky.

-REJSTŘÍK národních ochranných známek ČR