Kvalifikovaní právni zástupcovia v odbore ochranných známok

Patentový zástupca kvalifikovaný v odbore ochranných známok je technicky i právne erudovaný odborník s najmenej päťročnou praxou v odbore priemyselného práva – ochranných známok, ktorý zložil odbornú skúšku pred Úradom priemyselného vlastníctva a zložil tiež zákonný sľub do rúk predsedu Komory, čím sa zaviazal na svoju občiansku česť a svedomie zachovávať Ústavu SR a zákony, svedomito plniť svoje povinnosti, najmä voči klientom a zachovávať mlčanlivosť.

Je zapísaný v registri patentových zástupcov, ktorý vedie Komora a má od Komory vydané osvedčenie pre výkon činnosti. Patentový zástupca poskytuje odbornú pomoc vo veciach priemyselného (duševného) vlastníctva fyzickým i právnickým osobám. Posudzuje a radí, ktorý druh ochrany je pre technické riešenie najúčinnejší a podľa predpisov i právnych zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a spracováva požadované podklady.

Patentoví zástupcovia sú oprávnení zastupovať tiež pred súdmi vo veciach priemyselného vlastníctva, t.j. tiež vo veciach ochranných známok a označení pôvodu. Toto oprávnenie získali na základe zákona o patentových zástupcoch č. 237/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov (Zákon č. 344/2004Zb. z. o patentových zástupcoch). Majiteľ priemyselných práv má teda možnosť voľby zástupcu podľa povahy spornej veci. Ak má podstata sporu charakter ekonomický, technický, fyzikálny, elektronický, chemický, biotechnologický a pod. bude pre neho výhodné zvoliť si zástupcu s technickou erudíciou.


Daněk & Partners, advokátska a patentová kancelária

Vynález s.r.o.