Priestupok proti ochrannej známke

Pre činy spáchané na území Českej republiky platí nasledujúce: Fyzická, právnická alebo podnikajúca fyzická osoba sa dopustí priestupku tým, že neoprávnene používa ochrannú známku. Za priestupok možno uložiť pokutu do 250 000 Kč alebo zákaz činnosti, a ak sa ho…