Priestupok proti ochrannej známke

Pre činy spáchané na území Českej republiky platí nasledujúce:

Fyzická, právnická alebo podnikajúca fyzická osoba sa dopustí priestupku tým, že neoprávnene používa ochrannú známku.

Za priestupok možno uložiť pokutu do 250 000 alebo zákaz činnosti, a ak sa ho dopustí právnická alebo podnikajúca fyzická osoba, možno uložiť aj zverejnenie rozhodnutia o priestupku.

Priestupok prerokúva obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou a nemožno ho prejednať príkazom na mieste.