Nekalosúťažné konanie

Nekalá súťaž je podľa obecnej podstaty zákona také konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. Zvláštne typy nekalej súťaže sú napr. nasledujúce druhy konania:

Klamlivé označovanie tovarov a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, klamlivá reklama, parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie, porušovanie obchodného tajomstva, ohrozovanie zdravia a životného prostredia.

Pre naplnenie podstaty nekalosúťažného konania je potrebné splniť nasledovné dve podmienky:
Konanie musí byť v rozpore s dobrými mravmi súťaže a musí byť spôsobilé spôsobiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom.


Klamlivé označovanie tovarov a služieb

je také označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že takto označené tovary alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo od určitého výrobcu, alebo vykazujú zvláštne charakteristické znaky alebo zvláštnu akosť. Klamlivé je aj označenie tovarov alebo služieb, ku ktorému je pripojený dodatok slúžiaci na odlíšenie od pravého pôvodu (napr. typ, druh a pod.), pokiaľ je označenie napriek tomu spôsobilé vyvolať mylnú domnienku o pôvode alebo povahe tovaru. Klamlivým označením naproti tomu nie je uvedenie názvu, ktorý sa v hospodárskom styku už všeobecne vžil ako údaj slúžiaci na označovanie druhu alebo akosti tovaru (ide o tzv. zdruhovenie označenia), iba že by bol k nemu pripojený dodatok spôsobený spotrebiteľa o pôvode tovaru, napr. „pôvodný“ alebo „pravý“. Touto úpravou zostávajú nedotknuté práva na označenia stanovené zvláštnymi zákonmi, napr. zákonom o ochranných známkach.


Ako nekalú súťaž zahrňujúcu vyvolávanie nebezpečenstva zámeny postihuje zákon tri typy konania:

 • použitie obchodného mena firmy alebo názvu osoby alebo zvláštneho označenia podniku používaných už podľa práva iným súťažiteľom
 • používanie zvláštnych označení výrobkov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré platia pre určitý podnik v zákazníckych kruhoch za príznačné
 • napodobňovanie cudzích výrobkov alebo ich obalov (výnimku tvoria v tomto prípade napodobnenia v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobkov funkčne, esteticky alebo technicky predurčené, a napodobniteľ urobil všetky opatrenia, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil
   

Ak k jednotlivým označeniam prislúchajú zvláštne práva (priemyselné, autorské), tvorí ich porušenia zvláštnu skutkovú podstatu, ktorú nemožno zamieňať s konaním nekalej súťaže. Aby sme mohli hovoriť o zameniteľnosti z hľadiska nekalej súťaže, je potrebné aby názov, značka, výrobok či obal, o zameniteľnosť ktorých sa jedná, bol individualizovateľný, tzn. aby mal príslušnú známu rozlišovaciu spôsobilosť.

Právne prostriedky v oblasti práva na ochranu proti nekalej súťaži sú súkromnoprávne (na rozdiel od verejnoprávnych).


Je to najmä:

 • nárok na zdržanie sa konania nekalej súťaže
 • nárok na odstránenie stavu, ktorý konaním nekalej súťaže vznikol
 • nárok na primerané zadosťučinenie
 • nárok na náhradu škody
 • nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • rôzne nároky určovacie