Úvod

Ochranná známka vyjadruje súťažné postavenie svojho majiteľa na trhu výrobkov a služieb a stáva sa významným nástrojom na získanie a udržanie pozície voči ďalším súťažiacim.

Okrem tejto funkcie má tiež funkciu rozlišovaciu, ochrannú a monopolizačnú.

Výber dôležitých informácií v oblasti ochranných známok:

 


ONLINE OBJEDNÁVKA na podanie prihlášky ochrannej známky


Formulár pre registráciu ochrannej známky v SR Rešerš – kolízia práv
Záväzná objednávka na vypracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky so žiadosťou o zápis do registra Slovenskej republiky + vykonania úvodného rešerše a monitoringu prihlášky a žiadosť o prevzatie zastůpenia. Rešerš na ochranné známky je dôležitá pri ich prihlasovaní, kedy je potrebné overiť, či prihlasované alebo podobné označenie nie je už pre rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby pre iného majiteľa už registrované.
Konanie o zápise ochranných známok
Vecnému prieskumu prihlásenej ochrannej známky predchádza prieskum formálny (Úrad skúma, či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti). Majiteľ ochrannej známky preukazuje svoje práva osvedčením o zápise ochrannej známky alebo výpisom z registra ochranných známok.
Spôsobilosť ochrannej známky pre zápis Licencie
Označenia schopné zápisu do registra musia byť najmägraficky znázorniteľné a
schopné rozlíšiť výrobky a služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov.
Licenčná zmluva k ochrannej známke oprávňuje nadobúdateľa v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území na výkon práv z ochrannej známky.

-REGISTER národných ochranných známok SR-