Spôsobilosť ochrannej známky pre zápis

Označenia schopné zápisu do registra musia byť najmä:

 • graficky znázorniteľné
 • schopné rozlíšiť výrobky a služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov

Jedná sa o označenia vyjadrené pomocou slov, písmen, číslic, kresby alebo tvarom výrobku či obalu, prípadne ich kombináciou:

 • slovné
 • obrazové
 • kombinované
 • trojrozmerné
   

Ochranné známky môžu byť používané ako:

 • ochranné známky firmy
 • ochranné známky pre jednotlivé výrobky
 • ochranné známky obchodnej spoločnosti
 • ochranné známy služieb
 • kolektívne ochranné známky
   

Označenia, ktoré môžu byť registrované ako ochranné známky:

 • slová
 • mená
 • podpisy
 • písmená, čísla
 • logá
 • akronymy, kombinácie písmen alebo čísel
 • slogany
 • piktogramy, obrázky, design, grafika;
 • portréty
 • súbor písmen, slov a grafických prvkov
 • etikety, vinety
 • priestorové (trojrozmerné) predmety, ako napríklad tovar alebo jeho obaly
 • farby alebo kombinácie farieb
 • znelky alebo muzikálne frázy
   

Slovné označenia

Sú to ľubovoľne tvorené slová alebo viac slov, obchodné názvy, mená, priezviská a pod. a vyjadrujú sa prevažne bežným písmom. Pokiaľ sa slovné označenie kombinuje napríklad s jeho grafickým stvárnením, jedná sa o označenia kombinované (alebo tiež grafické či označenia slovné v grafickej úprave.

Označenia tvorené jednotlivými písmenami alebo číslicami

Napr. IBM pre kancelársku techniku alebo všeobecne známa ochranná známka „BBC“. V týchto prípadoch nesmie byť pochybnosť o rozlišovacej schopnosti takýchto označení, pokiaľ tomu tak nie je, vyžaduje sa v priebehu konania preukázanie tzv. vžitosti

Vymyslené (fantazijné)

Označenia tvorené slovami, kresbami, obrázkami a symbolmi mávajú väčšinou dobrú rozlišovaciu spôsobilosť (výborným príkladom je často citované vymyslené slovné označenie „KODAK“).

Farebné označenia

Často sa prihlasujú súčasne s čiernobielym variantom ochrannej známky, čím sa chránia obidva typy prevedenia. Farba sama osebe sa obyčajne nepovažuje za registrovateľné označenie. Za registrovateľnú možno považovať kombináciu dvoch farieb alebo odtieňov, v takom prípade sa ale už jedná o farebnú kresbu takej kombinácie. Ak pokrýva farba obrazec, alebo trojrozmerný predmet, potom je chráneným označením nie farba sama osebe, ale spojenie farby s týmto predmetom či obrazcom. V niektorých krajinách je potrebné dodržať presne špecifikovaný odtieň danej farby.

Priestorové označenia (trojrozmerné)

Tieto sú vytvárané väčšinou v tvare výrobku. Pri takom označení musí prihlasovateľ zároveň predložiť i jeho plošné vyobrazenie (napr. náčrt). Medzi priestorové označenia zahrňujeme i holografické označenia. V niektorých prípadoch Úrad vyžaduje, aby prihlasovateľ priestorového označenia predložil ďalšie upresňujúce vyobrazenia, prípadne slovný popis alebo vzorku.

 

Zo zápisu do registra ochranných známok sú vylúčené označenia, ktoré

 • nemajú rozlišovaciu spôsobilosť
 • nemôžu byť graficky znázornené (napr. zvukové, čuchové, svetelné a ďalšie neznázorniteľné označenia; výnimku tvoria napríklad USA a niektoré európske štáty, kde možno zapísať a chrániť zvukové označenia)
 • pozostávajú zo značiek a údajov o druhu a pôvode tovaru (druhové označenia ako napr. „topánky“, „torty“, „hrubá múka“), údaje o akosti a kvalite („najlepší“, „prvý“, „jedinečný“, „extra špeciál“), údaje o množstve, účele, hodnote, zemepisnom pôvode a dobe výroby produktu
 • odporujú verejnému poriadku a dobrým mravom (nemravné obrázky, slovné a kombinované označenia, symboly provokujúce násilie a nenávisť, symboly propagujúce drogy, rasizmus a pod.)
 • obsahujú znaky vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženské symboly
 • môžu klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb
 • obsahujú zemepisný údaj a sú prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod
 • pozostávajú výhradne zo značiek alebo obvyklých označení (označení obvyklých v bežnom jazyku, používaných v dobrej viere a obchodných zvyklostiach, napr. „ČSN“, „SK“)
 • sú tvorené výhradne tvarom výrobku (vychádza sa obecne z princípu, že tvar výrobku alebo geometrického obrazca nie je možné monopolizovať pre jediného prihlasovateľa, podobne ako napr. pri zemepisných názvoch)
 • sú v rozpore so záväzkami z medzinárodných zmlúv (záväzky vyplývajúce predovšetkým z článku 6 Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva)
 • sú predmetom prihlášok, ktoré neboli podané v dobrej viere.

Aké prvky by mala ideálna ochranná známka obsahovať

Prihlasované označenia musí byť tvorené zo slov, písmen alebo číslic, alebo môže byť kresbou alebo tvarom obalu výrobku, prípadne kombináciou týchto prvkov. Po podaní prihlášky už nemožno meniť vzhľad ochrannej známky. Zmenu možno zabezpečiť iba novou prihláškou.Prihlasované označenia musí byť tvorené zo slov, písmen alebo číslic, alebo môže byť kresbou alebo tvarom obalu výrobku, prípadne kombináciou týchto prvkov. Po podaní prihlášky už nemožno meniť vzhľad ochrannej známky. Zmenu možno zabezpečiť iba novou prihláškou.