Konanie o zápise ochranných známok

Vecnému prieskumu prihlásenej ochrannej známky predchádza prieskum formálny (Úrad skúma, či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti). Pokiaľ prihláška obsahuje všetky predpísané náležitosti alebo pokiaľ prihlasovateľ všetky vady v riadnom termíne odstráni, urobí Úrad vecný prieskum prihlasovaného označenia, pri ktorom Úrad zisťuje, či sú splnené podmienky podľa zákona.

Po posúdení spôsobilosti prihlášky a po ukončení prieskumu sa prihláška zverejní vo Vestníku UPV SR pre prípadné námietky tretích osôb v zákonnej trojmesačnej lehote a potom nasleduje samotná registrácia ochrannej známky.

Prihlášky ochranných známok sa zverejňujú vo Vestníku UPV SR v časti "OCHRANNÉ ZNÁMKY" - formou komplexného číselného prehľadu a formou zverejnenia jednotlivých prihlášok so všetkými podstatnými údajmi, ktoré vyžaduje zákon.

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva SR sa pre potreby verejnosti vydáva raz mesačne, a to v papierovej forme a na nosiči CD-ROM. Obsahuje zverejňované ochranné známky, zápisy OZ, obnovy, prevody, zmeny, zániky a výmazy, zápisy licenčných zmlúv, úradné rozhodnutia a oznámenia a ďalšie skutočnosti týkajúce sa ochranných známok.

Zverejňujú sa nasledovné údaje (podľa Štandard WIPO ST.60 kódov pre označovanie bibliografických údajov ochranných známok):

(210) - číslo prihlášky ochrannej známky
(220) - dátum podania prihlášky
(320) - dátum podania prioritnej prihlášky
(511) - Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb, a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb
(540) - reprodukcia známky
(510) - zoznam tovarov a/alebo služieb ak neboli zatriedené/bez použitia triedenia
(731) - meno a adresa prihlasovateľ (-ov)
(740) - meno a adresa zástupcu (-ov)