Konanie o zápise ochranných známok

Vecnému prieskumu prihlásenej ochrannej známky predchádza prieskum formálny (Úrad skúma, či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti). Pokiaľ prihláška obsahuje všetky predpísané náležitosti alebo pokiaľ prihlasovateľ všetky vady v riadnom termíne odstráni, urobí Úrad vecný prieskum prihlasovaného označenia, pri ktorom Úrad zisťuje, či sú splnené podmienky podľa zákona.

Po posúdení spôsobilosti prihlášky a po ukončení prieskumu sa prihláška zverejní vo Vestníku UPV SR pre prípadné námietky tretích osôb v zákonnej trojmesačnej lehote a potom nasleduje samotná registrácia ochrannej známky.

Prihlášky ochranných známok sa zverejňujú vo Vestníku UPV SR v časti „OCHRANNÉ ZNÁMKY“ – formou komplexného číselného prehľadu a formou zverejnenia jednotlivých prihlášok so všetkými podstatnými údajmi, ktoré vyžaduje zákon.

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva SR sa pre potreby verejnosti vydáva raz mesačne, a to v papierovej forme a na nosiči CD-ROM. Obsahuje zverejňované ochranné známky, zápisy OZ, obnovy, prevody, zmeny, zániky a výmazy, zápisy licenčných zmlúv, úradné rozhodnutia a oznámenia a ďalšie skutočnosti týkajúce sa ochranných známok.

Zverejňujú sa nasledovné údaje (podľa Štandard WIPO ST.60 kódov pre označovanie bibliografických údajov ochranných známok):

(210) – číslo prihlášky ochrannej známky
(220) – dátum podania prihlášky
(320) – dátum podania prioritnej prihlášky
(511) – Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb, a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb
(540) – reprodukcia známky
(510) – zoznam tovarov a/alebo služieb ak neboli zatriedené/bez použitia triedenia
(731) – meno a adresa prihlasovateľ (-ov)
(740) – meno a adresa zástupcu (-ov)


Náležitosti prihlášky ochrannej známky platné pre územie SR

– žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra
– meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska prihlasovateľa (fyzická osoba); názov, príp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
– znenie alebo vyobrazenie prihlasovaného označenia
– zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka

Prihlasovateľ sa po zápise ochrannej známky do registra stáva majiteľom ochrannej známky.

Jedna prihláška sa môže týkať len jedného označenia.


Ďalšie podania týkajúce sa prihlášok ochranných známok

Všetky žiadosti o správne úkony sa podávajú vždy písomnou formou. Žiadosť o priznanie unijnej priority – Podľa Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, každý kto podá prihlášku ochrannej známky v jednom z unijných štátov, má prednostné právo pri podaní prihlášky v ostatných štátoch pred každým, kto neskôr prihlási zhodnú ochrannú známku. Toto právo je nutné uplatniť už v prihláške a preukázať ho do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky, inak sa k nemu neprihliada. Lehota pre uplatnenie prednostného práva je 6 mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky v pôvodnej krajine.

Žiadosť o vydanie prioritného dokladu – o vydanie tohto dokladu sa žiada pokiaľ prihlasovateľ požaduje ochranu aj v inom štáte a uplatňuje právo priznania unijnej priority. Prioritný doklad je iba dokladom o podaní prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva.

Ďalej možno žiadať o prepis práv k ochrannej známke, zápis čiastočného prevodu práv, zmeny u majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky, zmeny v znení či vyobrazení ochrannej známky (napr. právnej subjektivity spoločnosti), zúženie zoznamu tovarov a služieb, zápis či výmaz člena združenia u kolektívnej ochrannej známky, medzinárodný zápis ochrannej známky, obnovu ochrannej známky, zápis záložného práva k ochrannej známke, kompletný alebo jednoduchý výpis z ochrannej známky, rôzne úradné opravy.


Námietkové konanie u ochranných známok

Zmyslom námietkového konania je jednak ochrana práv tretích osôb a jednak prehĺbenie právnej istoty prihlasovateľov pri prípadnej kolízii s právami iných subjektov. Námietky možno podávať len z dôvodov presne špecifikovaných v zákone. Námietky musia byť vecne odôvodnené, doložené konkrétnymi dôkazmi a návrhom rozhodnutia.

Príklady námietok:

– z dôvodu zhodnosti alebo zameniteľnosti s ochrannou známkou alebo s prihláseným označením so skorším právom prednosti pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby
– kolízia s ochrannou známkou, ktorá má v SR dobré meno
– zhodnosť alebo zameniteľnosť s nezapísaným označením, ak takéto označenie nemá iba miestny dosah
– kolízia s obchodným menom
– kolízia s menom a priezviskom fyzickej osoby
– zhodnosť alebo zameniteľnosť so starším právom z priemyselného vlastníctva
– zhodnosť alebo zameniteľnosť s autorským dielom vytvoreným pred dňom podania prihlášky.


Formálne náležitosti námietok

Dôvodnené námietky je potrebné podať v lehote 3 mesiacov odo dňa zverejnenia prihláseného označenia vo Vestníku UPV SR. Túto lehotu nemožno predĺžiť. Námietky podliehajú správnemu poplatku splatnému pri podaní a musia obsahovať:

 • spisovú značku a dátum zverejnenia prihlášky ochrannej známky
 • názov a adresu sídla alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá podala námietky
 • označenie výrobkov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú
 • vecné odôvodnenie s dôkazmi
 • návrh na čiastočné alebo úplné zamietnutie prihlášky
   

Námietky voči zápisu zverejneného označenia môžu podávať iba nižšie vymenované subjekty:

 • majiteľ staršej ochrannej známky, pokiaľ z dôvodu zhodnosti či podobnosti so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti výrobkov alebo služieb, na ktoré sa prihlasované označenia a ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany spotrebiteľskej verejnosti
 • majiteľ staršej ochrannej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s prihlasovaným označením, pokiaľ má byť také označenie zapísané pre výrobky alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, jedná sa však o staršiu ochrannú známku, ktorá má v SR dobré meno a používanie prihlasovaného označenia by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky
 • majiteľ „nezapísanej všeobecne známej známky“ zhodnej alebo zameniteľnej s prihlasovaným označením pre rovnaké tovary alebo služby ,pokiaľ z dôvodu zhodnosti či podobnosti so staršou všeobecne známou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa prihlasované označenie a všeobecne známa ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou
 • majiteľ „nezapísanej všeobecne známej známky“, ak by použitie prihlasovaného označenia na akýchkoľvek tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom nezapísanej všeobecne známej známky a záujmy majiteľa nezapísanej všeobecne známej známky by mohli byť týmto použitím dotknuté
 • majiteľ staršej ochrannej známky Spoločenstva, zhodnej alebo totožnej s prihlasovaným označením, ktorá má na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstve s dobrým menom zapísaná, nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva alebo by im bolo na ujmu
 • majiteľ ochrannej známky zapísanej v inej unijnej krajine Parížskej dohody alebo v krajine, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ prihlášku podal obchodný zástupca majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupca na základe iného právneho vzťahu na svoje vlastné meno bez súhlasu majiteľa zahraničnej ochrannej známky
 • užívateľ nezapísaného označenia používaného v obchodnom styku pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ktoré je zhodné s prihlasovaným označením alebo mu je podobné, pokiaľ označenie nemá miestny dosah a právo k tomuto označeniu vzniklo pred podaním prihlášky
 • fyzická osoba, ktorej právo na meno a a na ochranu prejavov osobnej povahy môžu byť dotknuté prihlasovaným označením
 • osoba, ktorej prislúchajú práva k autorskému dielu, pokiaľ autorské dielo môže byť užívaním prihlasovaného označenia dotknuté
 • majiteľ staršieho práva z iného priemyselného vlastníctva, pokiaľ práva z priemyselného vlastníctva môžu byť užívaním prihlasovaného označenia dotknuté
 • ten, kto je dotknutý vo svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.