Rešerš

Rešerš na ochranné známky je dôležitá pri ich prihlasovaní, kedy je potrebné overiť, či prihlasované alebo podobné označenie nie je už pre rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby pre iného majiteľa už registrované. Analýza výsledkov rešerše môže pomôcť pri určovaní najsilnejších firiem a potenciálnej konkurencie, alebo ju možno využiť pri mapovaní zahraničného trhu.

Výsledky rešerše určujú, či v súčasnej dobe niekto používa zhodné alebo podobné označenie výrobkov alebo služieb. Môžeme Vám ďalej pripraviť stanoviská k prípadným budúcim kolíziám práv. V oblasti ochranných známok rozoznávame rešerše na zhodnosť alebo podobnosť ochranných známok slovných, grafických alebo kombinovaných.

Potencionálni záujemcovia, prihlasovatelia a majitelia ochranných známok majú možnosť získať informácie o ochranných známkach na info@ochranne-znamky.info, alebo tu môžu tiež požiadať o vypracovanie písomnej rozsiahlejšej špecializovanej rešerše, napríklad pri začatí projektu novej firmy. V Úrade priemyselného vlastníctva SR je možné si vypracovať rešerš samostatne, alebo na ju na objednávku vypracujú pracovníci rešeršného útvaru UPV SR.