Ochrana priemyselného vlastníctva po vstupe SR do EU

Členstvo SR v Európskej únii sa nijako nedotklo práv k jednotlivým predmetom priemyselného vlastníctva, poskytovaných na základe slovenskej legislatívy alebo na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (napríklad ochranné známky registrované podľa Madridskej dohody).

Prístupom SR do EU začli na jej území platiť tiež predpisy, ktorými bola zavedená ochrana priemyselného vlastníctva jednotne na celom území Európskej únie (ochranná známka Európskeho spoločenstva – nariadenie Rady ES č. 40/94), ktoré nahradilo Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie).

V súčasnosti sú platné nasledujúce normy:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/626 z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431

Účinky už existujúcich ochranných známok a priemyselných vzorov Spoločenstva sa dňom prístupu SR do EU rozšírili na jej územie. Podrobnosti týkajúce sa rozšírenia ochranných účinkov sú presne stanovené v Prílohe II a IV Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska k Európskej únii.