Označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia

Zemepisné označenie pôvodu výrobkov je označenie výrobku zemepisným údajom, a ktoré je výrazom súvislosti medzi výrobkom a prostredím, v ktorom výrobok vznikol a ktoré ovplyvnilo jeho akosť charakter unikátnymi vplyvmi, napr. zložením pôdy, klímou, prírodnými surovinami, výrobnou tradíciou a pod. Nie je to púhy údaj o pôvode výrobku, ako je „Made in …“, ani druhové označenie odlíšené regionálnym názvom.

Zemepisný názov v ňom indikuje špecifické vlastnosti výrobku imanentne s názvom spätého. Označenie pôvodu neindikuje vzťah výrobku k podnikateľskému subjektu ako ochranná známka, ale ku všetkým podnikateľom, ktorí v uvedenej zemepisnej oblasti vyvíjajú podnikateľské aktivity vzťahujúce sa k výrobku. O tuzemskú ochranu sa žiada prihláškou na Úrade priemyselného vlastníctva. Medzinárodnými multilaterálnymi dohodami je upravené právo na zhabanie klamlivého tovaru. Žiadosť o medzinárodný zápis označenia pôvodu sa podáva Medzinárodnému úradu duševného vlastníctva.

Zapísané označenie môžu využívať len zapísaní užívatelia (jeden alebo viac), označenie sa nesmie používať ako označenie druhu výrobkov, označenie je chránené proti zneužitiu (nikto si ho nesmie prisvojovať, ani ho nesmie napodobňovať), na označenie pôvodu nemožno udeľovať licenciu, medzinárodný zápis označenia pôvodu prebieha na základe Lisabonskej dohody (platí pre cudzincov v SR a pre občanov SR v zahraničí).

Prechod a prevod práva na označenie sa zapisuje do registra Úradu priemyselného vlastníctva a môže k nemu dôjsť zlúčením alebo rozdelením organizácie, ktorá je zapísaná ako užívateľ označenia, alebo pri organizačných a iných zmenách.

Prihlášku zápisu označenia pôvodu môžu podávať fyzické i právnické osoby.

Doba ochrany je neobmedzená a funguje po dobu platnosti v krajine pôvodu. Krajinou pôvodu je krajina, názov ktorej alebo názov jej oblasti či miesta tvorí označenie pôvodu, ktoré poskytlo výrobku všeobecnú známosť.