Forma ochrany

Ochrana tohto druhu priemyselných práv sa rieši formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva.

Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať:

  • označenie zhodné s ochrannou známkou pre tie výrobky alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra
  • označenie, u ktorého z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti výrobkov alebo služieb označených ochrannou známkou a označením existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou
  • označenie zhodné s ochrannou známkou alebo jej podobné pre výrobky alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, jedná sa však o známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo im bolo na ujmu.

V prípade neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky má majiteľ ochrannej známky právo domáhať sa na súde toho, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené; môže sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, a to aj v peniazoch. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a na náhradu škody zostáva nedotknuté.

Majiteľ ochrannej známky je rovnako oprávnený domáhať sa náhrady škody spôsobenej konaním uskutočneným v dobe po zverejnení prihlášky, ako aj primeraného zadosťučinenia. Súd rozhodne vo veci až po zápise ochrannej známky do registra.

Majiteľ ochrannej známky má voči každému, kto uvádza alebo sa chystá uviesť na trh výrobky alebo služby, na ktorých alebo na ich obaloch, prípadne na dokladoch ich sprevádzajúcich je umiestnené označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou, právo na informáciu o pôvode výrobkov či dokladov sprevádzajúcich výrobky alebo služby, rozhodnúť o tomto práve prináleží súdu, ktorý žalobu zamietne, ak by to bolo v nepomere k závažnosti ohrozenia alebo porušenia.

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať, aby súd nariadil tomu, kto porušuje alebo ohrozuje práva z ochrannej známky, stiahnuť z trhu a zničiť výrobky, ktorých výrobou alebo uvedením na trh alebo skladovaním prišlo k ohrozeniu alebo porušeniu práva chráneného týmto zákonom, prípadne zničiť materiál a nástroje určené alebo používané výlučne alebo prevažne pri činnostiach ohrozujúcich alebo porušujúcich práva chránené týmto zákonom. Súd zničenie nenariadi, ak tieto výrobky nie sú vo vlastníctve toho, proti ktorému návrh smeruje, alebo ak by ohrozenie či porušenie práva mohlo byť odstránené inak a zničenie by bolo neprimerané tomuto ohrozeniu alebo porušeniu. Odstránenie označenia alebo falšovanej ochrannej známky z výrobkov pred ich uvedením na trh možno pripustiť len vo výnimočných prípadoch.