Spôsobilosť ochrannej známky pre zápis

Označenia schopné zápisu do registra musia byť najmä:

 • schopné rozlíšiť výrobky a služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov

Jedná sa o označenia vyjadrené pomocou slov, písmen, číslic, kresby alebo tvarom výrobku či obalu, prípadne ich kombináciou:

– slovná
– obrazová
– priestorová
– pozičné
– so vzorom
– farebná
– zvuková
– multimediálny
– holografická
… a ďalšie.

1. Slovná ochranná známka, ktorá je tvorená výlučne slovami alebo písmenami v latinke, arabskými alebo rímskymi číslicami, ďalšími obvyklými typografickými znaky alebo ich kombinácií, sa vyjadrí predložením reprodukcie označenie s obvyklým písmom a v obvyklom rozvrhnutie bez akýchkoľvek grafických prvkov alebo farieb.

Príklad: „AUDI“

2. Obrazová ochranná známka, ktorá je tvorená neobvyklými znaky, štýly alebo rozložením, grafickým prvkom alebo farbou, vrátane ochranných známok, ktoré sú tvorené výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných a obrazových prvkov, sa vyjadrí predložením reprodukcie označenie, o ktorého zápis sa žiada, znázorňujúci všetky jej prvky a prípadne tiež farby.

Príklad: „Obrazová

3. Priestorová ochranná známka, ktorá je tvorená alebo doplnená trojrozmerným tvarom, znázorňujúcim nádoby, obal, samotný výrobok alebo jeho stvárnenie, sa vyjadrí predložením grafické reprodukcie tvaru, zahŕňajúce aj obrazy vytvorené počítačom, alebo fotografické reprodukcie. Grafická alebo fotografická reprodukcia môže zahŕňať rôzne náhľady.

Príklad:

4. Pozičná ochranná známka, ktorá je tvorená zvláštnym spôsobom, akým je ochranná známka na výrobku umiestnená alebo akým je k nemu pripevnená, sa vyjadrí predložením reprodukcie, ktoré náležite určuje pozíciu ochrannej známky a jej veľkosť alebo proporcie u príslušných výrobkov. Prvky, ktoré netvoria súčasť predmetu zápisu, sa vizuálne označí najlepšie prerušovanými alebo bodkovanými čiarami. Vyjadrenie môže byť doplnené popisom, ktorý podrobne uvádza, akým spôsobom je ochranná známka k výrobku pripevnená.

Príklad:

5. Ochranná známka so vzorom, ktorá je tvorená výlučne sadou prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú, sa vyjadrí predložením reprodukcie znázorňujúci opakujúce sa vzor. Vyjadrenie môže byť doplnené popisom, ktorý podrobne uvádza, akým spôsobom sa tieto prvky pravidelne opakujú.

Príklad:

6. Farebná ochranná známka, ktorá je tvorená výlučne farbou bez obrysov alebo výlučne farebnou kombináciou bez obrysov, sa vyjadrí predložením
a) reprodukcie farby a jej označením prostredníctvom odkazu na všeobecne uznávaný kód farby, alebo
b) reprodukcie znázorňujúci systematické usporiadanie farebné kombinácie jednotným a vopred stanoveným spôsobom a označením týchto farieb prostredníctvom odkazu na všeobecne uznávaný kód farby; k farebnej ochrannej známke možno pripojiť aj opis uvádzajúci systematické usporiadanie farieb.

Príklad:

7. Zvuková ochranná známka, ktorá je tvorená výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov, sa vyjadrí predložením audionahrávky na prehrávanie zvuku alebo presným zachytením zvuku v notovom zápise.

Príklad:

8. Pohybová ochranná známka, ktorá je tvorená alebo doplnená pohybom alebo zmenou pozície prvkov na ochrannej známke, sa vyjadrí predložením videonahrávky alebo radu statických obrazov v príslušnom poradí znázorňujúcich pohyb alebo zmenu pozície. Ak sa použijú statické obrazy, môžu byť očíslované alebo sprevádzané popisom vysvetľujúcim ich poradie.

Príklad:

9. Multimediálná ochranná známka, ktorá je tvorená alebo doplnená kombináciou obrazu a zvuku, sa vyjadrí predložením audiovizuálne nahrávky obsahujúcej kombináciu obrazu a zvuku.

Príklad:

10. Holografická ochranná známka, ktorá je tvorená prvkami s holografickými znakmi, sa vyjadrí predložením videonahrávky alebo grafické alebo fotografické reprodukcie obsahujúce náhľady, ktoré sú nevyhnutné pre náležité rozpoznanie holografického efektu v jeho plnom rozsahu.

Príklad:

11. Iný druh ochrannej známky, ktorá nezodpovedá žiadnemu z uvedených druhov ochranných známok, sa vyjadrí v akejkoľvek vhodnej forme s využitím všeobecne dostupných technológií, pokiaľ ju možno jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovať v registri, aby bolo príslušným orgánom aj verejnosti umožnené jasne a presne určiť predmet ochrany poskytovaný vlastníkovi ochrannej známky. Vyjadrenie môže byť doplnené popisom.

Ochranné známky môžu byť používané ako:

 • ochranné známky firmy
 • ochranné známky pre jednotlivé výrobky
 • ochranné známky obchodnej spoločnosti
 • ochranné známy služieb
 • kolektívne ochranné známky
   

Označenia, ktoré môžu byť registrované ako ochranné známky:

 • slová
 • mená
 • podpisy
 • písmená, čísla
 • logá
 • akronymy, kombinácie písmen alebo čísel
 • slogany
 • piktogramy, obrázky, design, grafika;
 • portréty
 • súbor písmen, slov a grafických prvkov
 • etikety, vinety
 • priestorové (trojrozmerné) predmety, ako napríklad tovar alebo jeho obaly
 • farby alebo kombinácie farieb
 • znelky alebo muzikálne frázy
   

Slovné označenia

Sú to ľubovoľne tvorené slová alebo viac slov, obchodné názvy, mená, priezviská a pod. a vyjadrujú sa prevažne bežným písmom. Pokiaľ sa slovné označenie kombinuje napríklad s jeho grafickým stvárnením, jedná sa o označenia kombinované (alebo tiež grafické či označenia slovné v grafickej úprave.

Označenia tvorené jednotlivými písmenami alebo číslicami

Napr. IBM pre kancelársku techniku alebo všeobecne známa ochranná známka „BBC“. V týchto prípadoch nesmie byť pochybnosť o rozlišovacej schopnosti takýchto označení, pokiaľ tomu tak nie je, vyžaduje sa v priebehu konania preukázanie tzv. vžitosti

Vymyslené (fantazijné)

Označenia tvorené slovami, kresbami, obrázkami a symbolmi mávajú väčšinou dobrú rozlišovaciu spôsobilosť (výborným príkladom je často citované vymyslené slovné označenie „KODAK“).

Farebné označenia

Často sa prihlasujú súčasne s čiernobielym variantom ochrannej známky, čím sa chránia obidva typy prevedenia. Farba sama osebe sa obyčajne nepovažuje za registrovateľné označenie. Za registrovateľnú možno považovať kombináciu dvoch farieb alebo odtieňov, v takom prípade sa ale už jedná o farebnú kresbu takej kombinácie. Ak pokrýva farba obrazec, alebo trojrozmerný predmet, potom je chráneným označením nie farba sama osebe, ale spojenie farby s týmto predmetom či obrazcom. V niektorých krajinách je potrebné dodržať presne špecifikovaný odtieň danej farby.

Priestorové označenia (trojrozmerné)

Tieto sú vytvárané väčšinou v tvare výrobku. Pri takom označení musí prihlasovateľ zároveň predložiť i jeho plošné vyobrazenie (napr. náčrt). Medzi priestorové označenia zahrňujeme i holografické označenia. V niektorých prípadoch Úrad vyžaduje, aby prihlasovateľ priestorového označenia predložil ďalšie upresňujúce vyobrazenia, prípadne slovný popis alebo vzorku.

 

Zo zápisu do registra ochranných známok sú vylúčené označenia, ktoré

 • nemajú rozlišovaciu spôsobilosť
 • pozostávajú zo značiek a údajov o druhu a pôvode tovaru (druhové označenia ako napr. „topánky“, „torty“, „hrubá múka“), údaje o akosti a kvalite („najlepší“, „prvý“, „jedinečný“, „extra špeciál“), údaje o množstve, účele, hodnote, zemepisnom pôvode a dobe výroby produktu
 • odporujú verejnému poriadku a dobrým mravom (nemravné obrázky, slovné a kombinované označenia, symboly provokujúce násilie a nenávisť, symboly propagujúce drogy, rasizmus a pod.)
 • obsahujú znaky vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženské symboly
 • môžu klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb
 • obsahujú zemepisný údaj a sú prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod
 • pozostávajú výhradne zo značiek alebo obvyklých označení (označení obvyklých v bežnom jazyku, používaných v dobrej viere a obchodných zvyklostiach, napr. „ČSN“, „SK“)
 • sú tvorené výhradne tvarom výrobku (vychádza sa obecne z princípu, že tvar výrobku alebo geometrického obrazca nie je možné monopolizovať pre jediného prihlasovateľa, podobne ako napr. pri zemepisných názvoch)
 • sú v rozpore so záväzkami z medzinárodných zmlúv (záväzky vyplývajúce predovšetkým z článku 6 Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva)
 • sú predmetom prihlášok, ktoré neboli podané v dobrej viere.

Aké prvky by mala ideálna ochranná známka obsahovať

Prihlasované označenia musí byť tvorené zo slov, písmen alebo číslic, alebo môže byť kresbou alebo tvarom obalu výrobku, prípadne kombináciou týchto prvkov. Po podaní prihlášky už nemožno meniť vzhľad ochrannej známky. Zmenu možno zabezpečiť iba novou prihláškou.Prihlasované označenia musí byť tvorené zo slov, písmen alebo číslic, alebo môže byť kresbou alebo tvarom obalu výrobku, prípadne kombináciou týchto prvkov. Po podaní prihlášky už nemožno meniť vzhľad ochrannej známky. Zmenu možno zabezpečiť iba novou prihláškou.