Práva a povinnosti majiteľa ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky preukazuje svoje práva osvedčením o zápise ochrannej známky alebo výpisom z registra ochranných známok.

Základným právom majiteľa ochrannej známky je výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami (používanie ochrannej známky na obaloch, visačkách, faktúrach, obchodnej korešpondencii, v inzertných materiáloch, prípadne v médiách).

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Majiteľ ochrannej známky má právo vyžiadať si informácie o pôvode tovarov alebo služieb od toho, kto tieto výrobky alebo služby uvádza na trh so zhodným alebo zameniteľným označením. Ďalej je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukovaná, zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane údaja o jej registrácii.

Majiteľ ochrannej známky môže poskytovať svoje právo iným oprávneným osobám (licencia) alebo ho na ne prevádzať. Ďalej je oprávnený požadovať na vydavateľovi periodickej či neperiodické publikácie, v ktorej je ochranná známka reprodukovaná, uvedenie informácií o ochrannej známke a údajov o jej registráciu.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený domáhať sa, aby súd zakázal používanie označenia len v tom rozsahu, v akom jeho práva v čase, keď bola podaná žaloba, nemôžu byť zrušená podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Ak je ku dňu podania žaloby ochranná známka zapísaná najmenej 5 rokov, majiteľ ochrannej známky na návrh odporcu predloží dôkaz o tom, že počas doby 5 rokov predchádzajúcich dňu podania žaloby bola ochranná známka riadne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná a na ktorých je založená žaloba, alebo že existujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Majiteľ skoršej ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa podľa iného právneho predpisu, aby súd zakázal používanie neskoršej ochrannej známky, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú na základe § 12 ods. 1 alebo 3 alebo § 32b ods. 2 alebo 3 známkového zákona .

Majiteľ skoršej ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa podľa iného právneho predpisu, aby súd zakázal používanie neskoršej ochrannej známky Európskej únie, ak by táto neskoršia ochranná známka Európskej únie nebola vyhlásená za neplatnú na základe čl. 60 8 ods. 1, 3 alebo 4, čl . 61 ods. 1 alebo 2 alebo čl. 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Ak nie je majiteľ skoršej ochrannej známky oprávnený domáhať sa, aby súd zakázal používanie neskoršej ochrannej známky podľa odseku 1 alebo 2, nie je majiteľ predmetnej neskoršej ochrannej známky oprávnený domáhať sa, aby súd zakázal používanie skoršej ochrannej známky, hoci toto skoršie právo už nemohlo byť proti ochrannej známke použité.

Používanie ochrannej známky

Pokiaľ do 5 rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačal vlastník ochrannú známku riadne používať pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo prerušené najmenej na nepretržitú dobu 5 rokov, nastávajú následky podľa § 10a, 26a, 31 alebo 32c, ibaže nepoužívania neexistujú oprávnené dôvody. Pri medzinárodných ochranných známok s vyznačením Slovenskej republiky sa za deň zápisu považuje deň, kedy už nemôže byť oznámené odmietnutie ochrany podľa madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. V prípade, že bolo oznámené zamietnutie ochrany z dôvodu podľa § 4 alebo boli podané námietky z dôvodu podľa § 7, počíta sa lehota 5 rokov odo dňa, keď sa rozhodnutie v týchto konaniach stala právoplatnými a ďalej nie je možné ich napadnúť na súde. Riadne používanie ochrannej známky Európskej únie sa posudzuje podľa čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Za riadne používanie ochrannej známky sa považuje takisto
a) používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, líšia prvky nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v používanej podobe takisto zapísaná ako iná ochranná známka toho istého vlastníka,
b) umiestňovanie ochrannej známky na výrobkoch alebo na ich obaloch iba na účely vývozu.

Používanie ochrannej známky so súhlasom vlastníka ochrannej známky a používanie kolektívnej a certifikačné ochrannej známky osobou, ktorá má oprávnenie ju užívať, sa považuje za používanie vlastníkom.