Licencia k ochrannej známke

Licenčná zmluva k ochrannej známke oprávňuje nadobúdateľa v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území na výkon práv z ochrannej známky.

Licencia znamená výnimočné povolenie alebo oprávnenie na nejakú činnosť alebo výkon. V oblasti priemyselných práv považujeme za licenciu povolenie na využívanie chráneného, utajovaného či nezverejneného technického riešenia alebo práva na označenie (ochrannej známky), ktoré majiteľ poskytuje za úhradu.

Porovnaním možno povedať, že sa jedná o zmluvu podobnú zmluve nájomnej. Licenčná zmluva je povolením majiteľa priemyselného práva na využitie nehmotného majetku treťou osobou, napr. vynálezu chráneného patentom alebo ochrannej známky. Podľa okolností môže byť licencia výlučná, samostatná alebo nevýlučná.

Výlučná je licencia poskytnutá jedinému nadobúdateľovi práva. Nevýlučná licencia je udelená viacerým nadobúdateľom. Licenčná zmluva by mala vymedzovať predmet a rozsah licencie, práva a povinnosti obidvoch strán, spôsob riešenia sporov, platenie licenčných poplatkov, atď. Pokiaľ je ochranná známka zapísaná v registri pre viacero tovarov či služieb, je majiteľ oprávnený poskytnúť i niekoľko výlučných licencií, každú z nich pre iné výrobky či služby.