Ochranná doba zápisu

Ochranná doba zápisu ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky úradu, s možnosťou obnovenia účinkov práv vždy na ďalších 10 rokov (neobmedzene). Ak nepožiada majiteľ ochrannej známky o obnovu zápisu do 10 rokov od podania prihlášky, ani v lehote nasledujúcich šiestich mesiacov po uplynutí ochrannej doby, jeho právo zaniká.

Pokiaľ ochranná známka zanikne neobnovením, môže byť zhodné označenie pre rovnaké tovary alebo služby zapísané na nového prihlasovateľa až po uplynutí dvoch rokov od zániku ochrannej známky.

K zániku ochrannej známky môže prísť :

  • uplynutím ochrannej doby, ak nebola žiadosť o obnovu podaná včas
  • dňom doručenia vyhlásenia majiteľa ochrannej známky úradu, že sa svojho práva na ochrannú známku vzdáva
  • odo dňa účinnosti výmazu ochrannej známky

Obnova ochrannej známky

Ochranná známka platí po registrácii do registra 10 rokov od podania prihlášky. Majiteľ môže požiadať o obnovu v poslednom roku jej platnosti, najneskôr však do 6-ich mesiacov po uplynutí doby platnosti ochranné známky. Žiadosť o obnovu podlieha správnemu poplatku.

Obnovou ochrannej známky sa predlžuje jej platnosť na ďalších 10 rokov.

Majiteľ žiada o obnovu na jednotnom formulári vydanom Úradom priemyselného vlastníctva alebo v inej písomnej forme, s uvedením všetkých požadovaných skutočností nutných na uskutočnenie obnovy. Pri obnove možno zoznam tovarov a služieb zúžiť alebo ponechať v pôvodnej podobe.

Informácie o obnove ochrannej známky sú zverejnené vo Vestníku UPV SR.

Obnovu je treba v registri vyznačiť v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Po vyznačení týchto skutočností v registri sa žiadateľovi zašle dodatok k osvedčeniu