Certifikačné známky

Certifikačná ochranná známka je ochranná známka, ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby, ktoré vlastník tejto ochrannej známky certifikoval pre materiál, spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitu, presnosť alebo iné vlastnosti, od tovarov alebo služieb, ktoré takto certifikované nie sú.

O zápis certifikačnej ochrannej známky môže požiadať ten, kto je spôsobilý na certifikáciu výrobkov alebo služieb, pre ktoré má byť certifikačný ochranná známka zapísaná, a nevykonáva podnikateľskú činnosť zahrňujúcu dodávanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú certifikované.


Náležitosti a prieskum prihlášky certifikačnej ochrannej známky

K prihláške certifikačnej ochrannej známky musí byť priložená pravidlá pre užívanie certifikačnej ochrannej známky.

Pravidlá pre užívanie certifikačných ochranných známok musí obsahovať:

a) údaje o totožnosti prihlasovateľa,
b) vyhlásenie, že prihlasovateľ spĺňa požiadavky uvedené vyššie, tj. je spôsobilý na certifikáciu a nevykonáva podnikateľskú činnosť zahrňujúcu dodávanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú certifikované,
c) znenie, plošné vyobrazenie alebo iné vyjadrenie certifikačné ochrannej známky,
d) výrobky alebo služby, na ktoré sa certifikačný ochranná známka vzťahuje,
e) vlastnosti výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť certifikačnou ochrannou známkou certifikované, napríklad materiál, spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalita alebo presnosť,
f) podmienky používania certifikačnej ochrannej známky, vrátane sankcií,
g) osoby oprávnené používať certifikačnú ochrannú známku a
h) spôsoby testovania vlastností tovarov alebo služieb a dohliadanie na používanie certifikačnej ochrannej známky.

Mimo dôvody zamietnutia prihlášky podľa § 4 známkového zákona Úrad zamietne prihlášku certifikačnej ochrannej známky,
a) nie je takto označená už pri podaní prihlášky a / alebo nie je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby, ktoré vlastník tejto ochrannej známky certifikoval,
b) odporujú Ak pravidlá pre používanie certifikačnej ochrannej známky s verejným poriadkom alebo dobrým mravom, alebo
c) ak je nebezpečenstvo, že bude existovať možnosť zavádzania verejnosti, pokiaľ ide o charakter alebo význam certifikačné ochrannej známky, najmä ak by mohla byť považovaná za niečo iné ako certifikačnú ochrannú známku.

Úrad prihlášku certifikačnej ochrannej známky nezamietne, ak prihlasovateľ zmenou pravidiel pre používanie certifikačnej ochrannej známky vyššie uvedeným požiadavkám.

Úrad v registri zverejní pravidlá pre používanie certifikačnej ochrannej známky.


Zmena stanov používania certifikačnej ochrannej známky

Vlastník certifikačnej ochrannej známky predloží Úradu všetky zmeny pravidiel pre používanie certifikačnej ochrannej známky. Zmeny pravidiel pre používanie certifikačnej ochrannej známky sa zapíšu do registra, ak zmenené a doplnené pravidlá spĺňajú požiadavky uvedené vyššie a neobsahujú dôvody zamietnutia. Zmena stanov používania certifikačnej ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom jej zápisu do registra.


Zrušenie certifikačnej ochrannej známky a jej vyhlásenie za neplatnú

Mimo dôvody podľa § 31 Úrad na základe návrhu podaného Úrade zruší certifikačnú ochrannú známku aj v prípade, že
a) vlastník certifikačné ochrannej známky nespĺňa podmienky uvedené vyššie,
b) vlastník certifikačné ochrannej známky neprijal primerané opatrenia na zabránenie používania certifikačnej ochrannej známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania stanovenými v pravidlách pre používanie certifikačnej ochrannej známky,
c) zmena stanov používania certifikačnej ochrannej známky bola zapísaná do registra v rozpore s požiadavkami uvedenými vyššie, s výnimkou prípadu, keď vlastník certifikačné ochrannej známky novú zmenou pravidiel pre používanie certifikačnej ochrannej známky vyhovie požiadavkám tohto ustanovenia, alebo
d) spôsob, akým bola certifikačná ochranná známka oprávnenými osobami používaná, mal za následok, že sa stala náchylnou zavádzať verejnosť