Kolektívne ochranné známky

Kolektívna ochranná známka je označenie, odlišujúce tovary alebo služby pochádzajúce od členov či spoločníkov právnickej osoby, založené za účelom spoločného označovania tovarov či služieb, uvádzanými nimi na trh, od tovarov alebo služieb iných podnikateľov.

Prihlasovateľom a následne majiteľom kolektívnej ochrannej známky je výhradne združenie podnikateľov vytvorené na tento účel, ktoré má právnu subjektivitu. Toto združenie musí mať písomnou zmluvou, uzatvorenou medzi jednotlivými členmi, formulované konkrétne podmienky používania ochrannej známky.

Prihlášku kolektívnej ochrannej známky podáva na Úrade združenie podnikateľov alebo ich zástupca. Okrem formálnych náležitostí stanovených pre ochrannú známku individuálnu musí obsahovať zoznam členov či spoločníkov združenia, ktorí sú oprávnení známku používať. Konanie o prihlásenej kolektívnej ochrannej známke prebieha podobným spôsobom ako u známky individuálnej. Práva z kolektívnej ochrannej známky sa riadia podobnými zásadami ako práva u individuálnej ochrannej známky, s výnimkou prevodu známky na iného majiteľa, poskytnutia práva ako licencie a zálohy.