Prihlasovanie ochranných známok do zahraničia

Existujú dve možnosti, a to pomocou národných zápisných úradov alebo podľa medzinárodných zmlúv.

 

Medzinárodná ochranná známka

Ochrannú známku zapísanú v SR je možné prihlásiť aj ako medzinárodnú ochrannú známku do ďalších štátov na základe Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a na základe Protokolu k tejto dohode, a to na základe jedinej prihlášky, podanej na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom príslušného zápisného úradu v krajine prihlasovateľa.

Pokiaľ prihlasovateľ uplatňuje ochranu iba v štátoch, ktoré sú členmi výlučne Protokolu a nie sú súčasne členmi Madridskej dohody (napr. Veľká Británia), môže byť medzinárodný zápis urobený len na základe podania prihlášky v SR bez toho, aby musel byť uskutočnený zápis do registra ochranných známok v SR. Taký medzinárodný zápis je však závislý na následnom uskutočnení zápisu predmetnej ochrannej známky v SR. Ak bude v medzinárodnej prihláške uvedený aspoň jeden štát, ktorý je zmluvným štátom Madridskej dohody, musí sa medzinárodný zápis opierať o zápis tejto ochrannej známky v SR.

Doba ochrany medzinárodnej známky je 10 rokov; môže sa obnovovať vždy na ďalších 10 rokov.

Medzinárodná ochranná známka sa zapisuje do registra, vedeného Medzinárodným úradom. Zápis známky oznamuje tento úrad všetkým zmluvným štátom Madridskej dohody, do ktorých je medzinárodná známka prihlasovaná. Medzinárodný zápis ochrannej známky je po dobu 5 rokov závislý na existencii zápisu tejto ochrannej známky v Slovenskej republike.

 

Platnosť ochrannej známky v zahraničí

Pokiaľ chce majiteľ ochrannej známky získať pre svoju známku ochranu v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom Madridskej dohody, musí žiadať o jej registráciu tzv. národnou cestou, teda priamo na úrade priemyselného vlastníctva tohto štátu prostredníctvom tamojšieho oprávneného zástupcu a podľa vlastných známkovo právnych predpisov tohto štátu. Týmto spôsobom možno prihlasovať ochranné známky i do jednotlivých štátov, ktoré sú členmi Madridskej dohody alebo Protokolu k tejto dohode.

 

Prihlasovanie ochrannej známky v zahraničí cestou národných zápisných úradov

Prihlasovateľ podáva prihlášku samostatne v každom štáte prostredníctvom miestneho zástupcu. Právne služby v zahraničí zabezpečuje oprávnený Trade Mark Attorney, t.j. registrovaný známkový zástupca alebo autorizovaný právny zástupca.

Registračné konanie robí každý národný zápisný úrad samostatne a zápis ochrannej známky potom platí samostatne v každom jednotlivom štáte.

 

Medzinárodné zmluvy v oblasti ochranných známok :

Madridská zmluva o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok
Protokol k Madridskej zmluve o medzinárodnom zápis továrenských alebo obchodných známok
Madridská dohoda o potláčaní falošných alebo klamlivých údajov o pôvode tovaru
Nicejská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely zápisu ochranných známok
Zmluva o známkovom práve

 

Medzinárodné zmluvy univerzálne:

Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu
Parížska dohoda na ochranu priemyselného vlastníctva

Doba ochrany medzinárodného zápisu je 20 rokov, poplatky za obnovu sa platia každých 10 rokov. Počas doby 5 rokov je medzinárodný zápis závislý od platnosti národného zápisu v krajine pôvodu prihlasovateľa.

Pri prihlasovaní ochranných známok do zahraničia je možné na základe Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva využiť tzv. unijnú prioritu. Na základe dátumu podania v v niektorom z členských štátov môže prihlasovateľ v lehote 6 mesiacov uplatniť práva prednosti na právnu ochranu v inom členskom štáte EU.