Správne poplatky a cena právneho zastúpenia

Poplatky za registráciu ochrannej známky v SR

Správny poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky je splatný do 15 dní od doručenia potvrdenia o podaní prihlášky ochrannej známky; v prípade že poplatok nie je v tejto lehote uhradený, Úrad vyzve na úhradu v lehote ďalších 15 dní. V súčasnosti je základný poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky pre tri triedy tovarov a služieb 165,50 EUR, pričom navýšenie poplatku za ďalšie triedy tovarov alebo služieb nad tri triedy je 16,50 EUR za každú ďalšiu triedu a kompletnú registrácia ochrannej známky možno urobiť až do všetkých 45 tried.

Cena právnych služieb za spracovanie prihlášky ochrannej známky, podanie tejto prihlášky na príslušnom Úrade a prevzatie zastupovania v konaní o zápise prihlášky ochrannej známky predstavuje 100 EUR pre tri triedy tovarov alebo služieb (vrátane prekladu zoznamu tovarov a služieb z českého jazyka do slovenského).

Priemerné náklady na kompletnú registráciu jednej ochrannej známky v SR pre tri triedy tovarov alebo služieb vrátane ceny za právne zastúpenie špecializovaným odborníkom sa pohybujú v rozmedzí približne od 200 do 435 EUR, keď rozdiely sú spôsobené prípadnými komplikáciami v konaní. Celková doba konania o zápise prihlášky ochrannej známky do registra v SR je asi 11 až 18 mesiacov.

Všetky správne poplatky sú upravené zákonom č. 232/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ďalšími nákladmi môžu byť napríklad poplatky za vykonanie rešerše v registri ochranných známok, monitoring a sledovanie prihlášok alebo zapísaných ochranných známok alebo za rozšírenie účinkov Vašej ochrannej známky alebo prihlášky ochrannej známky do zahraničia.

Poplatky za registráciu ochrannej známky v EU

Správny poplatok za podanie prihlášky európskej ochrannej známky ochrannej známky Európskej únie je splatný v deň podania tejto prihlášky na Úrade. V súčasnosti je základný poplatok za podanie prihlášky jednej ochrannej známky na jednu triedu výrobkov a služieb 850 EUR, pričom navýšenie poplatku za druhú triedu výrobkov a služieb je 50 EUR a za tretiu triedu a každú ďalšiu triedu je 150 eur, pričom kompletnú registráciu ochrannej známky možno urobiť až do všetkých 45 tried.

Správny poplatok za registráciu európskej ochrannej známky vo všetkých triedach tovarov a služieb predstavuje EUR1050.

Priemerné náklady na kompletnú registráciu jednej ochrannej známky pre všetky štáty Európskej únie pre tri triedy tovarov alebo služieb sa pohybujú v rozpätí cca 1350 EUR až 6000 EUR, pričom rozdiely sú spôsobené prípadnými komplikáciami v konaní v jednotlivých štátoch únie. Celková doba konania zápise ochrannej známky do registra v EÚ predstavuje cca 9-15 mesiacov.

Ďalšími nákladmi môžu byť napríklad poplatky za prípadné právne spory vo vzťahu k ochrannej známke.

Poplatky za registráciu medzinárodnej ochrannej známky

Správny poplatok za podanie prihlášky medzinárodnej ochrannej známky je splatný na základe platobnej výzvy Medzinárodného úradu WIPO v Ženeve. Zatiaľ je základný poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky jednej ochrannej známky pre tri triedy tovarov a služieb CHF653, pričom navýšenie poplatku za ďalšie triedy tovarov alebo služieb nad 3 triedy predstavuje CHF73 za každú ďalšiu triedu, resp. za každý ďalší zmluvný štát CHF73. ďalšími nákladmi môžu byť napr. poplatky za spor a prípadné odmietnutie ochrany jednotlivými patentovými úradmi zmluvných štátov vo vzťahu k tejto ochrannej známke.