Právná úprava

VÝBER ZO ZÁKONOV, VYHLÁŠOK A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV A USTANOVENÍ

Zákony a vyhlášky

Patenty

 • Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
 • Zákon č. 402/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/ 2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
 • Vyhláška č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Ochranné známky

 • Zákon č. 610/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 577/2001 Z .z.
 • Úplné znenie vyhlášky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č. 709/2002 Z .z. (neoficiálna verzia)
 • Zákon č. 14/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
 • Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 557/2001 a zákona č. 14/2004 Z. z. – neoficiálna verzia

Dizajny

 • Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
 • Vyhláška č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 o dizajnoch

Úžitkové vzory

 • Zákon č. 478/1992 Z. z. o úžitkových vzoroch

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

 • Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MP SR č. 21/2004 o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie

Topografie polovodičových obvodov

 • Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových obvodov

Ostatné

 • Zákon č. 527/1990 o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
 • Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z o dizajnoch a zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.
 • Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
 • Zákon NR SR č. 185/1994 Z. z. o opatrení na úseku objavov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k novému zneniu Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu. Uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 13/2003.

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v platnom znení (§ 149-152)
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (§ 9-10a, 244-250k, príloha A)
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
 • Zákon č. 513/1991 v Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (§ 1-5, 8-12, 41-55, 261-265, 433-435, 476-479, 508-515, 556-559)
 • Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
 • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 • Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 527/2003 Z. z. – neoficiálna verzia

Medzinárodné dohovory

Mnohostranné medzinárodné dohovory

 • Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhl. č. 64/1975 Zb., v znení vyhl. č. 81/1986 Zb.)
 • Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (vyhl. č. 65/1975 Zb., v znení vyhl. č. 78/1985 Zb.)
 • Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnej registrácii ochranných známok (oznámenie MZV SR č. 267/1988 Z. z.)
 • Spoločný vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (oznámenie MZV SR č. 345/1988 Z. z.)
 • Dohovor o práve ochrannej známky (oznámenie MZV SR č. 215/1998 Z. z.)
 • Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (vyhl. č. 118/1979 Zb., v znení vyhl. č. 77/1985 Zb.)
 • Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (Vyhl. č. 69/1975, v znení vyhl. č. 86/1985 Zb.)
 • Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie FMZV č. 296/1991 Zb.)
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách pravidiel Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
 • Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení (vyhl. č. 110/1978 Zb., v znení vyhl. č. 86/1985 Zb. )
 • Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (vyhl. č. 212/1989 Zb.)
 • Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (vyhl. č. 67/1975 Zb., v znení vyhl. č. 79/1988 Zb.)
 • Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamlivých údajov o pôvode tovaru (vyhl. č. 68/1975 Zb.)
 • Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov (vyhl. č. 28/1981 Zb., v znení vyhl. č. 85/1985 Zb.)
 • Oznámenie MZV SR o uzavretí dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (príloha 1c TRIPS – Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva).

Dvojstranné medzinárodné dohody

 • Zmluva medzi Rakúskom a ČSSR o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označeniach týkajúcich sa pôvodu poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov (vyhl. č. 19/1981 Zb.)
 • Zmluva medzi vládou Portugalska a vládou ČSSR o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označeniach (vyhl. č. 63/1987 Zb.)
 • Zmluva medzi Švajčiarskom a ČSSR o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení (vyhl. č. 13/1976 Zb.)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) SPRAVOVANÉ EUIPO

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/626 z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431

Európsky patentový dohovor

 • Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)
 • Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
 • Revízia znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Mníchov, 29. novembra 2000)
 • Protokol o centralizácii Európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii)
 • Protokol o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní)
 • Protokol o právach a imunitách Európskej patentovej organizácie (Protokol o právach a imunitách)
 • Poplatkový protokol
 • Kumulovaný zoznam rozhodnutí Správnej rady EPO