Způsobilost ochranné známky k zápisu

Označení schopná zápisu do rejstříku ochranných známek musí být hlavně:

– graficky znázornitelná (pozn. – s účinností nového zákona o ochranných známkách od roku 2019 bude podmínka grafické znázornitelnosti vypuštěna)
– schopná rozlišit výrobky a služby pocházející od různých podnikatelů
 

Jedná se o označení vyjádřená pomocí slov, písmen, číslic, kresby nebo tvarem výrobku či obalu, popřípadě jejich kombinací:

– slovní
– obrazová
– kombinovaná
– třírozměrná


Ochranné známky mohou být užívány jako:

 • ochranné známky firmy;
 • ochranné známky pro jednotlivé výrobky;
 • ochranné známky obchodní společnosti;
 • ochranné známky služeb;
 • kolektivní ochranné známky;
   

Označení, která mohou být registrovány jako ochranné známky:

 • slova;
 • jména;
 • podpisy;
 • písmena, čísla;
 • loga;
 • akronymy, kombinace písmen nebo čísel;
 • slogany;
 • piktogramy, obrázky, design, grafika;
 • portréty;
 • soubor písmen, slov a grafických prvků;
 • etikety, viněty;
 • prostorové (tří-rozměrné) předměty, jako například zboží nebo jeho obaly;
 • barvy nebo kombinace barev;
 • znělky nebo muzikální fráze
   

Slovní označení

jsou libovolně tvořená slova nebo více slov, jména, příjmení fyz. osob, názvy obchodní firmy, označení značkových výrobků nebo služeb apod. a vyjadřují se převážně běžným písmem. Pokud se slovní označení kombinuje například s jeho grafickým ztvárněním, jde o označení kombinovaná (nebo také slovní grafická či označení slovní v grafické úpravě).
 

Označení tvořená jednotlivými písmeny nebo číslicemi

– např. označení „IBM“ pro kancelářskou techniku nebo všeobecně známá ochranná známka „BBC“. V těchto případech nesmí být pochyb o rozlišovací schopnosti takových označení, pokud tomu tak není, vyžaduje se v průběhu řízení o zápisu průkaz o jejich tzv. vžitosti.
 

Smyšlená (fantazijní)

označení tvořená slovy, kresbami, obrázky a symboly mívají většinou dobrou rozlišovací způsobilost (výborným příkladem je často citované smyšlené slovní označení „KODAK“).

Barevná označení

se často přihlašují současně s černobílou variantou ochranné známky, čímž se chrání oba typy provedení. Barva sama o sobě se zpravidla nepokládá za registrovatelné označení. Za registrovatelnou lze pokládat kombinaci dvou barev nebo odstínů, v takovém případě ale už jde o barevnou kresbu takové kombinace. Pokrývá-li barva obrazec nebo trojrozměrný předmět, pak je chráněným označením ne barva sama o sobě, ale spojení barvy s tímto předmětem či obrazcem. V některých zemích je nutné dodržet přesně specifikovaný odstín dané barvy.

Prostorová označení (trojrozměrná)

jsou většinou vytvářena ve tvaru výrobku. U takového označení musí přihlašovatel předložit zároveň i jeho plošné vyobrazení (např. náčrt). Mezi prostorová označení zahrnujeme i holografická označení. V některých případech Úřad vyžaduje, aby přihlašovatel prostorového označení předložil další upřesňující vyobrazení, případně slovní popis či vzorek.

Ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vyloučena označení, která

 • nemají rozlišovací způsobilost
 • nemohou být graficky znázorněna (např. zvuková, čichová, světelná a další neznázornitelná označení; výjimku mají například USA, kde lze zapsat a chránit zvukové označení)
 • sestávají ze značek a údajů o druhu a původu zboží (druhová označení jako „boty“, „dorty“, „hrubá mouka“), jakosti a kvalitě zboží či služeb („nejlepší“, „první“, „jedinečný“, „extra speciál“), o zeměpisném původu a době výroby produktu
 • odporují veřejnému pořádku a dobrým mravům (nemravné obrázky, slovní a kombinovaná označení, symboly provokující násilí a nenávist, symboly propagující drogy, rasismus apod.)
 • obsahují znaky vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly
 • jsou klamavá (co se týče např. povahy výrobku či zeměpisného původu)
 • sestávají výhradně ze značek nebo obvyklých označení (označení obvyklých v běžném jazyce, používaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech, např. „ČSN“, „CZ“)
 • jsou tvořená výhradně tvarem výrobku (vychází se obecně z principu, že tvar výrobku nebo geometrického obrazce není možné monopolizovat pro jediného přihlašovatele, podobně jako např. u zeměpisných názvů)
 • jsou v rozporu se závazky z mezinárodních smluv (závazky vyplývající především z článku 6 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví)

Jaké prvky by měla ideální ochranná známka obsahovat

Přihlašované označení musí být utvořeno ze slov, písmen nebo číslic nebo může být kresbou nebo tvarem obalu výrobku, případně kombinací těchto prvků. Při podání přihlášky musí již být v definitivní formě a tvaru. Po podání přihlášky již nelze měnit vzhled ochranné známky. Změnu lze zajistit pouze novou přihláškou.