Licence

Licenční smlouva k ochranné známce opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky.

Licence znamená výjimečné povolení nebo oprávnění k nějaké činnosti nebo výkonu. V oblasti průmyslových práv považujeme za licenci povolení k využívání chráněného, utajovaného, či nezveřejněného technického řešení nebo práva na označení (ochranné známky), které majitel za úhradu poskytuje. Ze řady srovnání jde o smlouvu podobnou smlouvě nájemní. Licenční smlouva je svolením majitele průmyslového práva k využití nehmotného statku třetí osobou, např. vynálezu chráněného patentem nebo ochranné známky. Podle okolností může být licence výlučná, samostatná nebo nevýlučná. Výlučnou je licence poskytnutá jedinému nabyvateli práva.

Nevýlučná licence je udělena více nabyvatelům. Licenční smlouva by měla vymezovat předmět a rozsah licence, práva a povinnosti obou stran, způsob řešení sporů, placení licenčních poplatků atd.

Pokud je ochranná známka v rejstříku zapsaná pro více výrobků či služeb, je majitel oprávněn poskytnout i několik výlučných licencí, každou z nich pro jiné výrobky či služby.